Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7585
Title: Potencjał bibliometryczny bibliograficznej bazy danych CYTBIN w świetle prostych i złożonych wskaźników analitycznych
Authors: Kamińska, Anna Małgorzata
Keywords: CYTBIN; analiza cytowań; bibliometria; wskaźniki; metoda współcytowań; metoda powiązań bibliografi cznych
Issue Date: 2017
Citation: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2017, nr 2, s. 83-94
Abstract: W artykule podjęto próbę weryfi kacji potencjału analitycznego danych zgromadzonych w bibliografi cznej bazie danych CYTBIN. Po przekształceniu danych udostępnionych publicznie z poziomu aplikacji WWW przeprowadzono wiele analiz bibliometrycznych – od stosunkowo prostych analiz cytowań autorów, poprzez analizę bardziej złożonych miar wyliczanych za pomocą metody współcytowań czy powiązań bibliografi cznych po wizualizacje wyliczonych wcześniej miar zarówno dla danych detalicznych, jak i zagregowanych do poziomu czasopism naukowych. W niektórych przypadkach w trakcie realizacji badań zaobserwowano pewne anomalie, polegające w głównej mierze na duplikacji zgromadzonych opisów bibliografi cznych dotyczących tak jednostek bibliografi cznych, jak i ich autorów. Biorąc jednak pod uwagę, że anomalie te są możliwe do wykrycia i usunięcia metodami automatycznymi, można potwierdzić, że po odpowiedniej reorganizacji danych, możliwości prowadzenia analiz bibliometrycznych na podstawie bazy CYTBIN są wysokie.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7585
ISSN: 1734-6576
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kaminska_Potencjal_bibliometryczny_bibliograficznej_bazy_danych.pdf875,56 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons