Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7713
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorJas, Katarzyna-
dc.date.accessioned2019-01-09T13:16:33Z-
dc.date.available2019-01-09T13:16:33Z-
dc.date.issued2018-12-02-
dc.identifier.citationEdukacja Międzykulturowa, nr 2 (2018), s. 229-242pl_PL
dc.identifier.issn2299-4106-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/7713-
dc.description.abstractW opracowaniu tym wskazuję na związek między środowiskiem lokalnym a poczuciem tożsamości osób w wieku późnej dorosłości mieszkających w polskiej i czeskiej części Śląska Cieszyńskiego. Niniejsze opracowanie jest komunikatem z badań przeprowadzonych w Cieszynie oraz Czeskim Cieszynie w 2013 roku. Strategia ilościowa i jakościowa zastosowane zostały jako komplementarne względem siebie. Posłużono się ankietą, wywiadem oraz analizą danych jakościowych. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że istnieje związek między środowiskiem lokalnym a poczuciem tożsamości osób w wieku późnej dorosłości. Człowiek buduje swoją tożsamość w relacji z drugim człowiekiem. Chęć wynikająca z wielostronnego poznawania siebie oraz innych skutkuje świadomością odrębności i niepowtarzalności, co decyduje o poczuciu tożsamości jednostki.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Adam Marszałekpl_PL
dc.subjectśrodowisko lokalnepl_PL
dc.subjecttożsamośćpl_PL
dc.subjectosoby w wieku późnej dorosłościpl_PL
dc.subjectŚląsk Cieszyńskipl_PL
dc.titleŚrodowisko lokalne jako czynnik kształtowania (się) tożsamości osób w wieku późnej dorosłości na przykładzie Śląska Cieszyńskiegopl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.relation.journalEdukacja Międzykulturowapl_PL
dc.identifier.doi10.15804/em.2018.02.12-
dc.description.referencesBis, D. 2005. Rodzina – Media – Kultura. W: Korzeniowska, W. i Szuścik, U. red. Rodzina. Historia i współczesność. Studium monograficzne. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 305. Budniak, J. 2012. Miejsce dialogu ekumenicznego w środowisku wielowyznaniowym Śląska Cieszyńskiego. W: Lewowicki, T., Różańska, A. i Klajmon- -Lech, U. red. Religia i edukacja międzykulturowa. Cieszyn – Warszawa – Toruń: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 107, 111. Chlebowczyk, J. 1983. O prawie do bytu małych i młodych narodów: kwestia narodowa i proces narodotwórcze we wschodniej Europie środkowej dobie kapitalizmu (od schyłku XVIII do początków XX w). Warszawa – Kraków: PWN. Erikson, E.H. 1994. Identity and Life Cycle. New York – London: W. Norton& Company. Ferguson, G.A. i Takane, Y. 2004. Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: PWN. Forgas, J.P., Williams, K.D. i Wheeler, L. 2005. Umysł społeczny. Poznawcze i motywacyjne aspekty zachowań interpersonalnych. Gdańsk: GWP. Frankfort-Nachmias, Ch. i Nachmias, D. 2001. Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka. Guilford, J.P. 1960. Podstawowe metody statystyki w psychologii i pedagogice. Warszawa: PWN. Harwas-Napierała, B. i Trempała, J. 2002. Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa: PWN. Kamiński, A. 1974. Funkcje pedagogiki społecznej. Warszawa: PWN. Kwiatkowski, S.M. 2006. Zakład pracy jako środowisko wychowawcze. W: Pilch, T. i Lepalczyk, I. red. Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie. Warszawa: IBE, s. 216. Michalska, M. 1999. Uwarunkowania historyczno-kulturowe współczesnej religijności ludności polskiej na Zaolziu. W: Bukowska-Floreńska, I. red. Religijność ludowa na pograniczach kulturowych i etnicznych. T. 3. Katowice: UŚ, ss. 179–188. Nikitorowicz, J., 1995. Pogranicze. Tożsamość. Edukacja międzykulturowa. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie „Trans Humana”. Nikitorowicz, J., 2000. Młodzież pogranicza kulturowego Białorusi, Polski, Ukrainy wobec integracji europejskiej. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie „Trans Humana”. Nikitorowicz, J., Misiejuk, D. i Sobecki, M. 2005. Region, Tożsamość, Edukacja. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie „Trans Humana”. Pilch, T. i Bauman, T. 2001. Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”. Pilch, T. i Lepalczyk, I. 2003. Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie. Warszawa: Wydawnictwo „Żak”. Radziewicz-Winnicki, A. 2008. Pedagogika społeczna w obliczu realiów codzienności. Warszawa: WAiP. Rubacha, K. 2008. Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: WAiP. Szatur-Jaworska, B., Błędowski, P. i Dzięgielewska, M. 2006. Podstawy gerontologii społecznej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR. Szczepański, J. 1972. Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa: PWN. Uzar, K. 2011. Wychowanie w perspektywie starości. Personalistyczne podstawy geragogiki. Lublin: KUL. Zięba-Kołodziej, B. 2012. Rola dziadków w życiu rodziny. W: Seredyńska, D. red. Uczestnictwo społeczne w średniej i późnej dorosłości. Bydgoszcz: UKW, s. 139.pl_PL
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jas_Srodowisko_lokalne_jako_czynnik_ksztaltowania.pdf454,33 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.