Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7740
Title: Dwadzieścia lat później : o jednym z sygnałów zmiany obyczajowej w Ruandzie w świetle relacji Jana Czekanowskiego (1882-1962) i Leona Sapiehy (1883-1944)
Authors: Kosowska, Ewa
Keywords: Ruanda; Rwanda; kobieta; Jan Czekanowski; Leon Sapieha
Issue Date: 2017
Citation: Laboratorium Kultury, Nr 6 (2017), s. 41-68
Abstract: Na początku XX w. Jan Czekanowski brał udział w wielkiej ekspedycji naukowej, której celem było poznanie terenów niemieckiej Afryki Wschodniej. Jego relacje z tej wyprawy do dzisiaj nie zostały w całości udostępnione w języku polskim, mimo że stanowią ważny materiał do badań kultury plemion zamieszkujących te obszary. Autorka, wychodząc od analizy tłumaczonych fragmentów Forschungen im Nil-Kongo-Zwischengebiet, sięga do oryginału i odnajduje szerszy kontekst dla badawczych konstatacji Czekanowskiego. Interesują ją zmiana kulturowa, dokonująca się na terenach Ruandy-Burundi, możliwa do prześledzenia dzięki istnieniu dwóch relacji oddalonych od siebie o 20 lat – wspomnianego sprawozdania Czekanowskiego, antropologa i uczonego, oraz pochodzących z lat 30. XX w. wspomnień Leona Sapiehy, polskiego arystokraty i podróżnika. Profilem do prześledzenia tej zmiany są modyfikacje w zakresie obyczajów kobiet z plemion Watussi i Bahutu. Konfrontacja obu przekazów, pisanych dla różnych celów i w różnych poetykach, pozwala postawić pytanie o kondycję tradycyjnej i współczesnej antropologii.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7740
ISSN: 2084-4697
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kosowska_Dwadziescia_lat_pozniej.pdf495,62 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons