Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7760
Title: Edukacja szkolna i akademicka przygotowująca do życia w środowisku wielokulturowym
Authors: Ryszawy, Sylwia
Keywords: wielokulturowość; edukacja międzykulturowa; szkoła; uniwersytet
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Adam Marszałek
Citation: Edukacja Międzykulturowa, Nr 7 (2017), s. 253-265
Abstract: Szkoła, a także uczelnie wyższe nie tylko kształcą oraz pozwalają zdobyć wykształcenie, ale również mają znaczenie w kształtowaniu postaw i zachowań względem drugiego człowieka. Ich współczesna rola sprowadza się także do przygotowania do życia w środowisku zróżnicowanym kulturowo. Założenia teoretyczne podjętych badań stanowi koncepcja wielokulturowości w ujęciu Jerzego Nikitorowicza. Materiał empiryczny stanowiący podstawę prowadzonych rozważań został uzyskany za pomocą metody sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. Z przeprowadzonych badań wynika, iż badana grupa dostrzega rolę instytucji oświatowych w przygotowywaniu dzieci i młodzieży do życia w środowisku wielokulturowym.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7760
DOI: 10.15804/em.2017.02.16
ISSN: 2299-4106
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ryszawy_Edukacja_szkolna_i_akademicka_przygotowujaca_do_zycia.pdf798,57 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons