Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7972
Title: Morfologiczne przemiany śródmieścia Katowic
Authors: Chmielewska, Marta
Keywords: Katowice; morfologia miasta; metoda Conzena
Issue Date: 2011
Citation: Acta Geographica Silesiana, T. 1 specjalny (2011), s. 23-27
Abstract: W artykule przeprowadzono analizę planu miasta metodą M.R.G. Conzena. Na podstawie tych badań i zna-jomości dziejów morfologicznych śródmieścia Katowic przedstawiono jego strukturę morfogenetyczną, a następnie dokonano analizy przemian morfologicznych zachodzących w jego przestrzeni miejskiej od XIII do XXI w. Omówiono przyczyny tych przemian oraz główne kierunki, w których się one dokonują. Za-uważono, że głównym celem przemian jest dostosowywanie przestrzeni do zmieniających się realiów spo-łecznych, gospodarczych, administracyjnych i politycznych. Stwierdzono też, że większości przemian towa-rzyszy sukcesja funkcjonalna, głównie w kierunku szeroko pojętych funkcji usługowych. Zróżnicowano ponadto przestrzeń badanego obszaru pod względem częstości zachodzących przemian. W rezultacie wy-znaczono obszary najbardziej na nie podatne – rejon dawnego stawu kuźniczego, rynku i dworca, a zatem ob-szary, które na każdym etapie rozwoju śródmieścia pełniły najistotniejsze funkcje.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/7972
ISSN: 1897–5100
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chmielewska_Morfologiczne_przemiany_srodmiescia_Katowic.pdf546,98 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons