Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/802
Tytuł: Franciszka Zabłockiego pieśń na cześć Bachusa
Autor: Mazurkowa, Bożena
Słowa kluczowe: Franciszek Zabłocki
Data wydania: 2009
Źródło: R. Ocieczek, M. Jarczykowa (red.), "Studia o literaturze i książce dawnej" (s. 155-175). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The subject of the dissertation comparative in nature is a comparative analysis of a drinking Pieśń bachiczna by Franciszek Zabłocki, published in “Zabawy przyjemne i pożyteczne” (1774), with an original version of this text, Chanson bachique, introduced in the first edition of the Frenchspeaking literary magazine “Journal Polonais” (1770). The considerations lead to the emphasis of the main features of a poetic workshop the Polish author used, translating the French work based on a mythological material. The circle of observation also covers the major principles providing patronage for the method of translation used by Zabłocki. A characteristic involving a versification shape and a stylistic-linguistic layer of both texts leads to the indication of the extent of the dependence of the Polish text from the original version, as well as the distinction of original author’s solutions of a translator, deriving from specific features of his /her creative workshop and artistic preferences. The effect of comparative investigations is the recognition of the poem by Zabłocki as the translation fairly faithfully reflecting the meaning of particular parts of the French work, at the same time, with the enrichment of the original work with additional references to the mythological sphere and the real extra-literary reality. The criterion of the means of the treatment of analogical contents by the translator, as well as a linguistic-stylistic and poetic shape of the text allow for considering Pieśń bachiczna as a free artistic translation, oscillating between the translation proper and adaptation which contains the elements of a translatory interpretation.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/802
ISBN: 9788322618349
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Mazurkowa_Franciszka_Zablockiego_piesn.pdf516 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons