Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8134
Title: “Pygmies and Sleeping Giant”: Thomist Personalism in the Social and Political Thought of Gilbert Keith Chesterton
Authors: Wąs, Maciej
Keywords: Chesterton; personalizm; tomizm; dobro wspólne; dystrybucjonizm; Maritain; nacjonalizm; common good; nationalism; distributism; personalism; Thomism
Issue Date: 2018
Citation: Roczniki Kulturoznawcze, T. 9, nr 1 (2018), s. 43-70
Abstract: Celem tekstu jest ujawnienie i opisanie personalistycznych elementów dystrybucjonizmu i nacjonalizmu Gilberta Keitha Chestertona. W pierwszej części zostają wyjaśnione podstawowe pojęcia: „personalizm” oraz „tomizm,” czemu towarzyszy próba skonstruowania ogólnego zarysu personalizmu tomistycznego, przeprowadzona na zasadzie analizy poglądów personalisty tomistycznego par excellence — Jacques’a Maritaina. Druga część tekstu skupia się na analizie poglądów samego Chestertona oraz na udowodnieniu, że był on w ścisłym tego słowa znaczeniu myślicielem społecznym, że jego nacjonalizm wykazuje wiele zaskakujących analogii z Maritainowską koncepcją życia społecznego, jego dystrybucjonizm zaś opiera się na koncepcji dobra wspólnego, analogicznej do tej, którą opracował francuski filozof. Tekst wieńczą pewne ogólne uwagi na temat potencjalnych korzyści płynących z podobnej analizy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8134
DOI: 10.18290/rkult.2018.9.1-3
ISSN: 2082-8578
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Was_Pygmies_and_Sleeping_Giant.pdf476,71 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons