Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8465
Title: Lodowcowa epoka archiwizowania zasobów
Authors: Kamińska, Anna Małgorzata
Keywords: Amazon Glacier; Azure Archive Blob Storage; Archiwa danych; Bezpieczeństwo danych; Dostępność danych; Optymalizacja kosztów; Technologie składowania danych
Issue Date: 2018
Citation: Nowa Biblioteka, nr 4 (2018), s. 21-35
Abstract: Będąc uczestnikami społeczeństwa informacyjnego, stajemy się konsumentami i producentami coraz większej ilości informacji. Ich duża część ma ogromne znaczenie dla prawidłowej realizacji procesów gospodarczych i administracyjnych oraz kształtowania postaw społecznych, kulturowych czy estetycznych, i dlatego ich ochrona staje się sprawą wagi kluczowej. W artykule autorka wyjaśnia, dlaczego archiwizowanie zasobów w formach cyfrowych wiąże się z ochroną tych zasobów w długiej perspektywie czasu. Następnie omawia cechy, jakie powinny posiadać archiwa długoterminowej ochrony danych, i przedstawia technologie pozwalające na optymalne kosztowo budowanie tych archiwów. Mimo że technologie te są trudne do bezpośredniego zastosowania przez małe i średnie podmioty, to oferta kierowana przez dostawców usług chmurowych umożliwia przechowywanie danych w sposób bezpieczny i korzystny kosztowo. Artykuł kończy propozycja architektury archiwum długoterminowego wykorzystującego usługi dostawców trzecich, poświęcone składowaniu danych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8465
ISSN: 2451-2575
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kaminska_Lodowcowa_epoka_archiwizowania.pdf1,07 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons