Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8496
Title: Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu "Człowiek w świecie informacji" pt. "Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym. Teoria i praktyka" (Kraków, 9 października 2015 r.; Katowice, 23 października 2015 r.)
Authors: Tomaszczyk, Jacek
Keywords: Kultura informacyjna; Informacja naukowa; Bezpieczeństwo informacji; Zarządzanie informacją; Kompetencje cyfrowe; Sprawozdanie
Issue Date: 2016
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: Nowa Biblioteka, Nr 1 (2016), s. 127-131
Abstract: "Celem konferencji było stworzenie forum do podjęcia wspólnej refleksji nad interdyscyplinarnym rozumieniem terminu „kultura informacyjna”, a także miejsca konfrontacji teorii i praktyki propagowania kultury informacyjnej w różnych obszarach życia społecznego. W ostatnich latach kultura informacyjna stała się przedmiotem badań wielu dyscyplin, m.in. kulturoznawstwa, medioznawstwa, komunikacji społecznej, bibliologii i informatologii, informatyki, ekonomii, socjologii. Jednak wyraźnie dają się wyodrębnić trzy obszary badań tego tematu. Pierwszy – związany z bezpieczeństwem informacji; drugi – poświęcony zagadnieniom międzykulturowym; trzeci – obejmujący aspekty informatologiczne, takie jak zarządzanie informacją, zachowania informacyjne, kompetencje cyfrowe, ekologia informacji." (fragment)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8496
ISSN: 1505-4195
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomaszczyk_Miedzynarodowa_konferencja_naukowa_z_cyklu_Czlowiek_w_swiecie_informacji.pdf357,49 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons