Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8548
Title: Współczesne obszary pedagogiki chrześcijańskiej
Authors: Olbrycht, Katarzyna
Keywords: pedagogika chrześcijańska; wychowanie religijne bezpośrednie; wychowanie religijne pośrednie; wychowanie chrześcijańskie; wychowanie osobowe
Issue Date: 2013
Citation: Paedagogia Christiana, 2013, t. 1, s. 121-135
Abstract: Tekst podejmuje zagadnienie współczesnych obszarów pedagogiki chrześcijańskiej, wyodrębnianych ze względu na jej tożsamość i specyfikę zakresu. Autorka wychodzi od tożsamości tej subdyscypliny. Poszukuje jej podstaw przede wszystkim w przedmiocie jej badań. Za punkt wyjścia przyjmuje tożsamość pedagogiki jako nauki o wychowaniu oraz specyfikę działania pedagogicznego, jakim jest wychowanie. Koncepcją pomocną w analizie przedmiotu badań pedagogiki chrześcijańskiej jest koncepcja działów pedagogiki S. Kunowskiego (rozróżnienie na pedagogikę praktyczną, normatywną, opisowo-eksperymentalnej i teoretyczną). Specyfika działania pedagogicznego zawiera się, według Autorki, w specyficznym połączeniu jego wymiarów – celowo-racjonalnego i interakcyjno-dialogowego. Pedagogika chrześcijańska może i powinna być uprawiana we wszystkich wyróżnionych przez Kunowskiego zakresach, a także zarówno jako działanie celowo-racjonalne, jak interakcyjno- dialogowe (realizacje postaw). Perspektywa antropologiczno-aksjologiczna pedagogiki chrześcijańskiej wynika z osobowego widzenia człowieka i wartości, i zakłada, że wychowanie chrześcijańskie jest wychowaniem religijnym w- i do religii chrześcijańskiej, budowanym na podstawach wychowania osobowego. Proponowane obszary badań pedagogiki chrześcijańskiej obejmują: wychowanie chrześcijańskie w znaczeniu bezpośrednim (opartym na realizacji określonych bezpośrednio celów wychowania chrześcijańskiego jako wychowania religijnego) i pośrednim (opartym na religii chrześcijańskiej, na realizowaniu przez pedagoga– wychowawcę działań wychowawczych w świadomie przyjmowanej postawie osobowej i chrześcijańskiej). W końcowym fragmencie tekstu Autorka zwraca uwagę na niepokojące sytuacje wychowawczo-edukacyjne i zjawiska społeczno-kulturowe, które mogą negatywnie oddziaływać na wychowanie chrześcijańskie, a tym samym stanowią pilne wyzwanie dla współczesnej pedagogiki chrześcijańskiej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/8548
DOI: 10.12775/PCh.2013.007
ISSN: 1505-6872
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Olbrycht_Wspolczesne_obszary_pedagogiki_chrzescijanskiej.pdf577,59 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons