Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/902
Title: Atopia - stadność i jednostkowość
Authors: Dziadek, Adam
Keywords: Atopia; Wspólnota
Issue Date: 2008
Citation: Z. Kadłubek, T. Sławek (red.), "Wizerunki wspólnoty : studia i szkice z literatury i antropologii porównawczej" (S. 167-175). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Jeden z najwybitniejszych polskich teoretyków literatury — Janusz Sławiński — od pewnego czasu publikuje na łamach „Tekstów Drugich” swoje wypowiedzi pod znamiennym tytułem Bez przydziału. Brak przydziału ma oznaczać zapewne niezgodę jednego z twórców tzw. polskiego strukturalizmu na obecny stan nauki o literaturze, jej charakter niejednorodny, polisystemowy, interdyscyplinarny. Wydaje mi się, że rozumiem tę postawę, po części ją podzielam, ale dostrzegam też wiele spraw odrębnych. W moim tekście chcę nawiązać do wypowiedzi Sławińskiego i powiązać je z bolesnym i nieodpartym doświadczeniem atopii. Ten zaś problem łączył się będzie ściśle z życiem we wspólnocie, ale również po części z doświadczeniem lektury (jako aktu czytania tekstów kultury i tekstów żywych) i jego sensem, a także z poznaniem.
Description: Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2006—2007 jako projekt badawczy nr 1 H01C 052 30
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/902
ISBN: 9788322617908
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dziadek_Atopia.pdf331,53 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons