Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9099
Title: Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2017 r., Sygn. Akt: II SA/OL 973/17 (Art. 127A K.P.A.)
Other Titles: COMMENTARY JUDGMENT OF WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY IN OLSZTYN OF 14 DECEMBER 2017, NR REF.: II SA/OL 973/17 (ARTICLE 127A K.P.A.)
Authors: Majewski, Kamil
Keywords: zrzeczenie się prawa do odwołania; waiver of the right to appeal; uprawnienia stron postępowania; prawo podmiotowe w k.p.a.; odwołanie a wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy; rights of the parties of the proceedings; subjective right in k.p.a.; appeal and a request for reconsideration
Issue Date: 30-Dec-2018
Publisher: Wyższa Szkoła Humanitas
Citation: Roczniki Administracji i Prawa, nr XVIII(2) (2018), s. 315-325
Abstract: Sprawa zakończona wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 14 grudnia 2017 r. dotyczy przede wszystkim stosowania art. 127a k.p.a., wprowadzonego z dniem 1 czerwca 2017 r. do k.p.a., który wprowadza nieznaną wcześniej administracyjnym przepisom proceduralnym instytucję zrzeczenia się prawa do odwołania. Autor dokonuje analizy tego rozwiązania prawnego, w tym wskazuje terminy do dokonania czynności oraz formę, w jakiej strona postępowania może skorzystać z tej instytucji.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9099
DOI: 10.5604/01.3001.0013.1799
ISSN: 1644-9126
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Majewski_Glosa_do_wyroku_Wojewodzkiego_Sadu_Administracyjnego_w_Olsztynie.pdf473,3 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons