Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9099
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMajewski, Kamil-
dc.date.accessioned2019-05-13T08:18:28Z-
dc.date.available2019-05-13T08:18:28Z-
dc.date.issued2018-12-30-
dc.identifier.citationRoczniki Administracji i Prawa, nr XVIII(2) (2018), s. 315-325pl_PL
dc.identifier.issn1644-9126-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/9099-
dc.description.abstractSprawa zakończona wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 14 grudnia 2017 r. dotyczy przede wszystkim stosowania art. 127a k.p.a., wprowadzonego z dniem 1 czerwca 2017 r. do k.p.a., który wprowadza nieznaną wcześniej administracyjnym przepisom proceduralnym instytucję zrzeczenia się prawa do odwołania. Autor dokonuje analizy tego rozwiązania prawnego, w tym wskazuje terminy do dokonania czynności oraz formę, w jakiej strona postępowania może skorzystać z tej instytucji.pl_PL
dc.description.sponsorshipBrak, środki własne Autorapl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWyższa Szkoła Humanitaspl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/*
dc.subjectzrzeczenie się prawa do odwołaniapl_PL
dc.subjectwaiver of the right to appealpl_PL
dc.subjectuprawnienia stron postępowaniapl_PL
dc.subjectprawo podmiotowe w k.p.a.pl_PL
dc.subjectodwołanie a wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawypl_PL
dc.subjectrights of the parties of the proceedingspl_PL
dc.subjectsubjective right in k.p.a.pl_PL
dc.subjectappeal and a request for reconsiderationpl_PL
dc.titleGlosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2017 r., Sygn. Akt: II SA/OL 973/17 (Art. 127A K.P.A.)pl_PL
dc.title.alternativeCOMMENTARY JUDGMENT OF WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY IN OLSZTYN OF 14 DECEMBER 2017, NR REF.: II SA/OL 973/17 (ARTICLE 127A K.P.A.)pl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.relation.journalRoczniki Administracji i Prawapl_PL
dc.identifier.doi10.5604/01.3001.0013.1799-
dc.description.referencesLiteratura Fleszer D., Rogacka-Łukasik A. (red.), Studia administracyjne i cywilne. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Malarskiemu w 85. rocznicę urodzin, Sosnowiec 2016. Łaszczyca G., Matan A., Martysz C., Postępowanie administracyjne ogólne, Warszawa 2003. Łaszczyca G., Martysz C., Matan A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, tom II, Warszawa 2010. Łaszczyca G., Skuteczność i wykonalność postanowienia administracyjnego w ogólnym postępowaniu administracyjnym, LEX nr 120377. Majewski K., General principles of code of administrative procedure after amendment of 2017, “Annuals of the Administration and Law” 2017, Issue 1. Majewski K., Kościesza A., Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 września 2010 r., sygn. akt: II OSK 1417/09, „Roczniki Administracji i Prawa” 2016, z. 2. Majewski K., Kościesza A., Instytucja doręczenia pism pełnomocnikowi a ochrona praw strony postępowania na tle orzecznictwa sądów administracyjnych, „Roczniki Administracji i Prawa” 2017, zeszyt specjalny. Przybysz P., Komentarz do art.127(a) Kodeksu postępowania administracyjnego, LEX nr 10597. Zimmermann J., Kilka refleksji o nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego, teza nr 3, LEX nr 324013/3. Wykaz orzecznictwa Naczelny Sąd Administracyjny Wyrok NSA z dnia 12 stycznia 2012 r., sygn. akt: I OSK 1333/11, LEX nr 1120589. Wyrok NSA z dnia 28 marca 2013 r., sygn. akt: II OSK 2321/11, LEX nr 1334812. Wyrok NSA z dnia 8 maja 2014 r., sygn. akt: II GSK 987/14, LEX nr 1467684. Wyrok NSA z dnia 11 października 2016 r., sygn. akt: I OSK 966/15, LEX nr 2168129. Wyrok NSA z dnia 7 lutego 2017 r., sygn. akt: II OSK 1267/15, LEX nr 2271251. Wyrok NSA z dnia 3 marca 2017 r., sygn. akt: I OSK 172/16, LEX nr 2299903. Wyrok NSA z dnia 16 marca 2017 r., sygn. akt: II GSK 1479/15, LEX nr 2316631. Wyrok NSA z dnia 12 maja 2017 r., sygn. akt: II FSK 1015/15, LEX nr 2373711. Wyrok NSA z dnia 8 listopada 2017 r., sygn. akt: II GSK 1547/17, LEX nr 2412628. Postanowienie NSA z dnia 30 sierpnia 2011 r., sygn. akt: I OZ 599/11, LEX nr 1068612. Postanowienie NSA z dnia 12 sierpnia 2014 r., sygn. akt: II GSK 1795/14, LEX nr 1502213. Wojewódzkie sądy administracyjne Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2011 r., sygn. akt: II SA/Wr 219/11, LEX nr 994063. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 września 2011 r., sygn. akt: V SA/Wa 1227/11, LEX nr 1133073. Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 14 października 2011 r., sygn. akt: II SA/Rz 375/11, LEX nr 1153197. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 5 grudnia 2011 r., sygn. akt: VIII SA/Wa 691/11, LEX nr 1156090. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 28 lutego 2012 r., sygn. akt: I SA/Wa 2223/10, LEX nr 1137349. Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 5 lipca 2013 r., sygn. akt: II SA/Gl 181/13, LEX nr 1345065. Wyrok WSA w Łodzi z dnia 27 lipca 2017 r., sygn. akt: II SA/Łd 457/17, LEX nr 2338295. Wyrok WSA w Krakowie z dnia 27 października 2015 r., sygn. akt: II SA/Kr 834/15, LEX nr 1939334. Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2016 r., sygn. akt: I SA/Gd 1239/16, LEX nr 2172889. Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 15 lutego 2017 r., sygn. akt: II SA/Go 1033/16, LEX nr 2239184. Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 16 lutego 2017 r., sygn. akt: II SA/Rz 1307/16, LEX nr 2240686. Wyrok WSA w Kielcach z dnia 29 marca 2017 r., sygn. akt: I SA/Ke 106/17, LEX nr 2267235. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2017 r., sygn. akt: II SA/Wa 1755/16, LEX nr 2342927. Wyrok WSA w Łodzi z dnia 11 maja 2017 r., sygn. akt: III SA/Łd 233/17, LEX nr 2296959. Wyrok WSA w Krakowie z dnia 7 lipca 2017 r., sygn. akt: II SA/Kr 1033/16, LEX nr 2329864. Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 10 października 2017 r. sygn. akt: I SA/Bd 807/17, LEX nr 2411890. Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 11 października 2017 r., sygn. akt: II SA/Po 493/17, LEX nr 2387311. Wyrok WSA w Kielcach z dnia 26 października 2017 r., sygn. akt: I SA/Ke 490/17, LEX nr 2388345. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 listopada 2017 r., sygn. akt: II SA/Wa 770/17, LEX nr 2403847 Wyrok WSA w Gliwicach z 15 listopada 2017 r., sygn. akt: II SA/Gl 875/17, LEX nr 2416047. Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 29 listopada 2017 r., sygn. akt: I SA/Gl 765/17, LEX nr 2408043. Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2017 r., sygn. akt: IV SA/Po 981/17, LEX nr 2408453. Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2017 r., sygn. akt: II SA/Po 876/17, LEX nr 2434134. Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 14 grudnia 2017 r., sygn. akt: II SA/Sz 1234/17, LEX nr 2432741. Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 15 grudnia 2017 r., sygn. akt: I SA/Gl 1043/17, LEX nr 2425328. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 3 stycznia 2018 r., sygn. akt: VI SA/Wa 2054/17, LEX nr 2458608. Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 17 stycznia 2018 r., sygn. akt: I SA/Gl 1029/17, LEX nr 2435435. Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 19 stycznia 2018 r., sygn. akt: IV SA/Gl 794/17, LEX nr 2442798. Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2018 r., sygn. akt: III SA/Wr 1128/15, LEX nr 2462725.pl_PL
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Majewski_Glosa_do_wyroku_Wojewodzkiego_Sadu_Administracyjnego_w_Olsztynie.pdf473,3 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons