Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9100
Title: Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 7 czerwca 2017 r., Sygn. Akt: III SA/KR 1826/16
Other Titles: COMMENTARY JUDGMENT OF WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY IN KRAKÓW OF 7 JUNE 2017, NR REF.: III SA/KR 1826/16
Authors: Majewski, Kamil
Majewska, Patrycja
Keywords: wydziałowe komisje rekrutacyjne; faculty recruitment commissions; postępowanie przed organami uczelni wyższych; stwierdzenie nieważności decyzji; studia doktoranckie; doktorant; proceedings of university bodies; annulment of decisions; doctoral studies; PhD candidate
Issue Date: 30-Dec-2018
Publisher: Wyższa Szkoła Humanitas
Citation: Roczniki Administracji i Prawa, nr XVIII(2) (2018), s. 303-314
Abstract: Niniejsza glosa porusza problematykę postępowań prowadzonych przez wydziałowe komisje rekrutacyjne oraz inne organy uczelni wyższych. Autorzy zgadzają się z zaprezentowanym przez WSA stanowiskiem i podjętym rozstrzygnięciem. W ocenie autorów, organy administracji publicznej (I i II instancji) dopuściły się szeregu uchybień proceduralnych skutkujących potrzebą wyeliminowania wydanych decyzji administracyjnych z obrotu prawnego. Komentowany wyrok stanowi cenne źródło wiedzy zarówno dla stron postępowania, jak i organów administracji publicznej, w tym organów uczelni wyższych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9100
DOI: 10.5604/01.3001.0013.1798
ISSN: 1644-9126
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Majewski_Glosa_do_wyroku_Wojewodzkiego_Sadu_Administracyjnego_w_Krakowie.pdf478,14 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons