Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9222
Title: Badawcze podjęcie miejsca postindustrialnego : wprowadzenie
Authors: Kunce, Aleksandra
Keywords: miejsce postindustrialne; dizajn; design; postindustrial; filozofia miejsca; antropologia miejsca
Issue Date: 2018
Publisher: Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katerdra
Citation: A. Kunce (red.), "Miejsca postindustrialne jako przedmiot badań transdyscyplinarnych : od dizajnu do zakorzenienia" (S. 7-16). Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katerdra
Abstract: Projekt Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki „Rozwój” 2.b pt. Miejsca postindustrialne jako przedmiot badań transdycyplinarnych. Od dizajnu do zakorzenienia wyrasta z potrzeby wypracowania transdyscyplinarnej ścieżki badawczej, aby radykalnie uzupełnić i transformować dotychczasowe ujęcia dizajnu poprzemysłowych przestrzeni o złożoną analizę filozofii i antropologii miejsca. Fundamentem, na którym się wspieramy, jest kulturoznawstwo, które już stanowi, jak wskazuje Anna Zeidler-Janiszewska, swoistą transdyscyplinę w obrębie nauk humanistycznych1. Kulturoznawstwo wciąż pozostaje fröhliche Wissenschaft, gdyby użyć tu określenia Clifforda Geertza w odniesieniu do antropologii2. Zależy nam jednak na radykalnym wychyleniu dyskursu kulturoznawczego w stronę filozofii i antropologii miejsca, ale i dalej w stronę dziedziny sztuk plastycznych, a także działań twórczych projektantów czy praktyków kultury. Perspektywa taka, jakkolwiek łącząca dotychczasowe badania, prowadzone na wielu polach, jest jednak ich przekroczeniem. Kluczowe jest dla nas przejście od ujęcia dizajnu jako jedynie artystycznej i społecznej ingerencji w przestrzeń postindustrialną do dizjanu, który byłby wejściem w złożoną kulturową wykładnię miejsca – regionu, tożsamości miejsca, fundamentów aksjologicznych i metafizycznych wspólnoty, doświadczenia kulturowego. Szukanie miejsca, zakorzenienia i domu po stronie projektowania przestrzeni poprzemysłowej wymaga spotkania porządków myślenia i doświadczenia kulturowego – by budować ścieżkę badawczą, wrażliwą na czas i miejsce, kulturową i historyczną głębię. Wydobycie potencjału w poprzemysłowej przeszłości jest zarazem wezwaniem do odpowiedzialnego wpisania się w miejsce.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9222
ISBN: 978-83-66107-19-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kunce_Badawcze_podjecie_miejsca_postindustrialnego_wprowadzenie.pdf453,81 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons