Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9439
Title: Wstępna charakterystyka psychometryczna polskiej wersji kwestionariusza Religious Commitment Inventory-10 (Rci-10-Pl) Everetta Worthingtona i współpracowników
Authors: Polak, Jarosław
Grabowski, Damian
Keywords: religijność; polska wersja Religious Commitment Inventory-10 (RCI-10-PL); duchowość
Issue Date: 2017
Citation: Roczniki Psychologiczne, Vol. 20, iss. 1 (2017), s. 191-212
Abstract: Artykuł przedstawia podstawy teoretyczne oraz właściwości psychometryczne polskiej wersji Religious Commitment Inventory-10 (RCI-10-PL) autorstwa E. Worthingtona i współpracowników (2003). Konfirmacyjna analiza czynnikowa wyników badań przeprowadzonych na dwóch próbach liczących razem 581 osób, pokazała zadowalające dopasowanie do danych zarówno modelu jednoczynnikowego, jak i dwuczynnikowego, z tym że ten ostatni był nieco lepiej dopasowany. Taki rezultat odpowiada wynikom uzyskanym w próbach amerykańskich. Współczynniki α Cronbacha dla poszczególnych dwóch skal wersji polskiej wynoszą od 0,82 do 0,95, co wskazuje na wysoką zgodność wewnętrzną poszczególnych dwóch skal. Współczynniki korelacji między pomiarem wyjściowym a pomiarem po pięciu tygodniach przyjmują wartości od 0,90 do 0,91, co świadczy o dużej stabilności czasowej RCI-10-PL. Pozytywne związki między poszczególnymi wymiarami RCI-10-PL a postawami religijnymi, wrażliwością etyczną oraz skupianiem się na osiąganiu w życiu harmonii potwierdzają trafność zewnętrzną tego narzędzia.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9439
DOI: 10.18290/rpsych.2017.20.1-6pl
ISSN: 2451-4306
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Polak_Wstepna_charakterystyka_psychometryczna_polskiej_wersji.pdf408,99 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons