Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9585
Title: Myślenie i intuicja w filozofii Arystotelesa
Authors: Olesiński, Dariusz
Keywords: myślenie; intuicja; Arystoteles
Issue Date: 1998
Publisher: Katowice: Uniwersytet Śląski
Citation: "Aporie sensu : emotywizm i racjonalizm" (S. 67-73). Katowice : Uniwersytet Śląski
Abstract: Dotychczasowe rozważania pozwalają na stwierdzenie, że myślenie niedyskursywne (intuicja noetyczna) charakteryzuje się: nieorzekalnością, bezwzględną prawdziwością, niezłożonością aktu i przedmiotu, samoświadomością (samozwrotnością) oraz poznawczą realnością. W ten sposób intuicja okazuje się źródłem i istotą myślenia w ogóle, bo myślenie dyskursywne podporządkowane schematom kategorialnych sądów i sylogizmów, ostatecznie ją zakłada i na niej się opiera. Dlatego wbrew utartym opiniom i interpretacjom, wskazującym przede wszystkim na dedukcjonizm oraz empiryzm genetyczny arystotelesowskiej epistemologii, należy uwzględnić i podkreślić właśnie ten zasadniczy czynnik, który pozwala mówić o intuicjonizmie Arystotelesa (choć specyficznie rozumianym) — i to odgrywającym fundamentalną rolę w jego teorii poznania naukowego. [fragment tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9585
ISBN: 8322608012
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Olesinski_Myslenie_i_intuicja_w_filozofii_Arystotelesa.pdf545,62 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons