Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9602
Title: Aspekty krajobrazowe cmentarzy w różnych kręgach kulturowo-religijnych
Other Titles: Landscape’s aspects of cementeries in different culturao-religious circles
Authors: Myga-Piątek, Urszula
Plit, Joanna
Keywords: kręgi kulturowo-religijne; cmentarze; krajobraz kulturowy
Issue Date: 2013
Citation: Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, Nr 22 (2013), s. 11-29
Abstract: Obecność i wygląd cmentarzy w krajobrazie są związane z interpretacją zjawiska śmierci. W różnych kulturach i cywilizacjach, interpretacje te są krańcowo różne, a nawet szokujące w stosunku do tych, do których przywykliśmy w cywilizacji zachodniej. Miejsce lokalizacji cmentarzy, wygląd grobowców, kurhanów świadczy o znaczeniu, jakie przypisuje się w danej kulturze śmierci, oddawaniu kultu zmarłym i wierze w życie pozagrobowe. Lokalizacja cmentarzy, sposób ich rozplanowania i urządzenia, zależy od doktryny religijnej, lokalnych warunków środowiska przyrodniczego a także czynników prawnych, historyczno-politycznych, społecznych i finansowych. Artykuł prezentuje, z geograficznego punktu widzenia krajobrazową rolę cmentarzy; analizuje nekropolie pod kątem lokalizacji przestrzennej i zróżnicowania materiałów, z których budowane są nagrobki. Artykuł prezentuje formy i obrzędy pochówku i ich związek z warunkami środowiska geograficznego i z rozmieszczeniem kręgów kulturowo-religijnych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9602
ISSN: 1896-1460
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myga-Piatek_Plit_Aspekty_krajobrazowe_cmentarzy_w_różnych_kręgach_kulturowo_religijnych.pdf1,33 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons