Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9625
Title: Krajobrazy sakralne i religijne - próba umiejscowienia w typologii krajobrazów kulturowych
Other Titles: Sacred and religious landscapes - an attempt of classification i the typology of cultural landscapes
Authors: Myga-Piątek, Urszula
Keywords: typologia; krajobraz sakralny; krajobraz religijny; typology; sacred landscape; religious landscape
Issue Date: 2012
Citation: Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, Nr 17 (2012), s. 13-23
Abstract: Artykuł ma charakter teoretyczny. Przedstawiono propozycję wyodrębnienia krajobrazów przy-rodniczych, kulturowych i antropogenicznych oraz ich dodatkowy podział na typy. Omówiono główne nurty badań krajobrazów kulturowych, wzmiankując dodatkowo podejścia badawcze. Na tym tle podjęto próbę zdefiniowania krajobrazu sakralnego i religijnego oraz odniesiono się do możli-wości badań krajobrazów sakralnych i religijnych wg wyróżnionych nurtów. Wskazano na miejsca kra-jobrazu sakralnego i religijnego w systemie typologii krajobrazów kulturowych, a także poświęcono uwagę głównym cechom i różnicom obu typów krajobrazów. Tym samym odniesiono się krytycznie do panujących w polskiej literaturze geografii religii definicji i synonimicznego pojmowania znaczenia krajobrazu religijnego i sakralnego. W pracy przyjęto ewolucyjny rozwój krajobrazów kulturowych i wskazano na ich wczesną genezę. Krajobrazy sakralne są pierwotne wobec religijnych i mogą ulegać przekształceniu w krajobrazy religijne.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9625
ISSN: 1896-1460
2391-5293
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myga_Piatek_Krajobrazy_sakralne_i_religijne.pdf633,37 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons