Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9659
Title: Akty mowy w języku nauczycieli
Authors: Przybyla, Olga
Keywords: komunikacja szkolna; interakcje językowe; teoria aktów mowy
Issue Date: 2004
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Komunikacja szkolna i jej złożony charakter od lat stanowią przedmiot zainteresowania językoznawców, pedagogów, dydaktyków. Formy, środki i sposoby komunikowania się w szkole sytuuje się w obrębie zagadnień związanych bezpośrednio z socjolingwistyką, analizą dyskursu szkolnego, a przede wszystkim z pragmatyką językową i teorią aktów mowy. Zainteresowanie formami wypowiedzi nauczycieli i uczniów oraz elementami je konstytuującymi przyniosły lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte XX stulecia. Obszar badań skupionych na interakcjach językowych, społecznych, psychologicznych i pragmatycznych zachodzących między nauczycielem a uczniem określono mianem dyskursu szkolnego, dydaktycznego, edukacyjnego. Specyfikę komunikacji szkolnej określają zarówno całościowe struktury: lekcji, zebrań z rodzicami i konferencji o wyraźnie dających się wydzielić ramach delimitacyjnych oraz złożonej wewnętrznej budowie, za których przebieg odpowiedzialny jest nauczyciel, jak i jednostkowe zdarzenia komunikacyjne rozmowy w sytuacjach pozalekcyjnych. Zdarzenia komunikacyjne: lekcji, zebrania, konferencji składają się z mikroaktów mowy, ktore łącznie tworzą makroakty: lekcji, zebrania, konferencji oraz rozmowy potocznej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9659
ISBN: 83-226-1358-X
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Przybyla_Akty_mowy_w_jezyku_nauczycieli.pdf6,59 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons