Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9662
Title: Biblioteka panien benedyktynek łacińskich we Lwowie (XVI-XVII wiek)
Authors: Gwioździk, Jolanta
Keywords: benedyktynki; Lwów; biblioteka
Issue Date: 2001
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Zakony związane z życiem religijnym, kulturalnym, narodowym i społecznym lwowskiej archidiecezji obrządku łacińskiego przez cały czas swojego istnienia wnosiły ważny wkład w proces kształtowania się polskiej kultury na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej. Przez kilka wieków istotny element tego dziedzictwa stanowiły biblioteki klasztorne, będąc wymownym znakiem jedności kolejnych pokoleń, które z różnorodności czasów i kwestii tworzą wspólne patrymonium kultury i nauki. We Lwowie, nieprzypadkowo określanym jako urbs monąchorum, działało dziewięć żeńskich zakonów, z których do najliczniejszych należały benedyktynki. Reguła św. Benedykta za podstawę egzystencji mnichow uznaje Opus Dei, służbę Bożą, wyrażającą się w officium divinum i lectio divina, a ta dbałość o intelektualną formację, służącą wewnętrznemu rozwojowi, jest szczególnie charakterystyczna dla benedyktynek kongregacji chełmińskiej. Można by powiedzieć, że przez mówione i pisane słowo dochodziły one do Słowa, odczytywanego, poznawanego i egzystencjalnie doświadczanego, we wzajemnym przenikaniu się w sferze sacrum.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9662
ISBN: 83-226-1139-0
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gwiozdzik_Biblioteka_panien_benedyktynek_lacinskich.pdf9,5 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons