Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9662
Tytuł: Biblioteka panien benedyktynek łacińskich we Lwowie (XVI-XVII wiek)
Autor: Gwioździk, Jolanta
Słowa kluczowe: benedyktynki; Lwów; biblioteka
Data wydania: 2001
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Zakony związane z życiem religijnym, kulturalnym, narodowym i społecznym lwowskiej archidiecezji obrządku łacińskiego przez cały czas swojego istnienia wnosiły ważny wkład w proces kształtowania się polskiej kultury na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej. Przez kilka wieków istotny element tego dziedzictwa stanowiły biblioteki klasztorne, będąc wymownym znakiem jedności kolejnych pokoleń, które z różnorodności czasów i kwestii tworzą wspólne patrymonium kultury i nauki. We Lwowie, nieprzypadkowo określanym jako urbs monąchorum, działało dziewięć żeńskich zakonów, z których do najliczniejszych należały benedyktynki. Reguła św. Benedykta za podstawę egzystencji mnichow uznaje Opus Dei, służbę Bożą, wyrażającą się w officium divinum i lectio divina, a ta dbałość o intelektualną formację, służącą wewnętrznemu rozwojowi, jest szczególnie charakterystyczna dla benedyktynek kongregacji chełmińskiej. Można by powiedzieć, że przez mówione i pisane słowo dochodziły one do Słowa, odczytywanego, poznawanego i egzystencjalnie doświadczanego, we wzajemnym przenikaniu się w sferze sacrum.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9662
ISBN: 83-226-1139-0
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Gwiozdzik_Biblioteka_panien_benedyktynek_lacinskich.pdf9,5 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons