Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9679
Title: Verstehen und Gebrauch deutscher unterrichtsbezogener Redemittel
Authors: Iluk, Jan
Keywords: język niemiecki; nauczanie języków obcych
Issue Date: 1995
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Iluk (red.), "Aspekte der Wortschatzbeschreibung für Zwecke des Fremdsprachenunterrichts" (S. 22-31). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: W artykule zwraca się uwagę na trudności nauczycieli języka niemieckiego w stosowaniu typowych zwrotów i wyrażeń lekcyjnych. Przyczyny tych trudności wynikają między innymi z mniej lub bardziej regularnych modyfikacji semantyczno- -składniowych werbalnych podstaw słowotwórczych, wywołanych ich prefiksacją. Wnioski z analizy dowodzą, że poprawne opanowanie zwrotów i wyrażeń lekcyjnych w językach obcych nie może być wynikiem przypadkowych refleksji językowych, lecz musi opierać się na wnikliwej analizie językowej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9679
ISBN: 8322606192
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Iluk_Verstehen_und_gebrauch_deutscher_unterrichtsbezogener.pdf519,98 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons