Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9696
Title: "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" dzisiaj
Authors: Kempa, Jacek
Keywords: "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne"
Issue Date: 2017
Citation: “Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” (t. 50, z. 2 (2017), s. 462-465)
Abstract: Pięćdziesiąta rocznica wydawania „Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych” skłania do refleksji nad całym okresem istnienia czasopisma. Cenne informacje na temat historii jego działania przekazuje opublikowany w numerze 42,1 (2009) zapis konferencji zorganizowanej z okazji czterdziestolecia periodyku, a także artykuł ks. Damiana Bednarskiego zamieszczony w niniejszym zeszycie. Warto je uzupełnić wiadomościami o zmianach dokonanych w ostatnich latach i o obecnym kształcie formalno-organizacyjnym. Dzisiejszy kształt pisma jest wynikiem wieloletniego rozwoju, ale z pewnością podlegał on przyspieszonym zmianom w ostatnim okresie. Ogólnie można stwierdzić, że ostatnie lata to czas zwiększanych wymogów i oczekiwań, głównie o charakterze formalnym. Wymagania te w zamyśle ich autorów mają gwarantować możliwie wysoki poziom naukowy, a ponadto sprzyjać jak najlepiej wymianie naukowej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9696
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kempa_Slaskie_Studia_Historyczno_Teologiczne.pdf341,94 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons