Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9787
Title: Problematyka filozoficzna w 50-letniej historii "Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych"
Authors: Wójtowicz, Marek
Keywords: "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne"; problematyka filozoficzna
Issue Date: 2017
Citation: “Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” (t. 50, z. 2 (2017), s. 348-357)
Abstract: Półwiecze nieprzerwanego wydawania periodyku naukowego skłania do refleksji nad jego charakterem i znaczeniem. Refleksja ta powinna dotyczyć przede wszystkim zagadnień historycznych i teologicznych, jak jest to jasno zawarte w opisie profilu pisma: „Zgodnie z tytułem czasopisma publikowane są w nim prace z zakresu historii oraz teologii” 1. Obie te dyscypliny naukowe cechują się silnymi związkami z filozofią – nie tylko należą do tego samego obszaru nauk humanistycznych, ale także, co istotniejsze, od stuleci wzajemnie przenikają się na wielu polach prowadzonych badań. Dotyczy to zwłaszcza teologii, czemu wyraz daje inny fragment profilowej charakterystyki czasopisma: „Obszar teologii ujmowany jest tu szeroko. Obejmuje on zarówno zwykły kanon dziedzin teologicznych, jak i wszelkie zagadnienia z pogranicza teologii i innych dyscyplin. W ten sposób promowane są badania interdyscyplinarne, dotyczące spotkania teologii z filozofią, naukami społecznymi, także naukami ścisłymi czy wreszcie, w szerszym pojęciu, z różnymi obszarami kultury [podkr. M.W.]” 2. O tym, że otwartość na publikowanie tekstów poruszających problematykę filozoficzną nie pozostała jedynie w sferze deklaracji, świadczy pokaźna liczba tekstów z tego zakresu, które ukazały się w dotychczas wydanych tomach „Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych”
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9787
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wojtowicz_Problematyka_filozoficzna_w_50_letniej_historii.pdf465,19 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons