Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/986
Title: Od gier terenowych po larpy, czyli pedagogika przygody w procesie edukacji i socjalizacji odbiorców w różnych grupach wiekowych
Authors: Christ, Magdalena
Szmigiel, Marta
Keywords: pedagogika przygody; live action role-playing (larp); gra terenowa; edukacja; wychowanie; socjalizacja
Issue Date: Dec-2016
Publisher: Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Nauk o Wychowaniu
Citation: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, Vol 11, No 4(42) (2016), s. 81-98
Abstract: Tekst ma na celu prezentację doświadczeń zebranych podczas realizacji modułu fakultatywnego pt. „Pedagogika przygody”, w którym uczestniczyli studenci pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Zaprezentowane zostaną również wyniki pilotażowych badań ankietowych dotyczących pedagogiki przygody i gier terenowych, przeprowadzonych wśród studentów. W tekście znajdzie się także odniesienie do metody pracy o nazwie live action role-playing (larp). Zaprezentowane zostaną wyniki badań pilotażowych z zastosowaniem larpów, przeprowadzonych w klasie pierwszej szkoły podstawowej w Piekarach Śląski. Głównym celem badań była weryfikacja założenia, że gra fabularna w postaci live action role-playing, oparta o autorski scenariusz, wpływa na integracje dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Zastosowano metodę quasi-eksperymentu pedagogicznego oraz studium przypadku. Podjęte działania polegały na poprowadzeniu larpa z grupą dzieci, które są na etapie wzajemnego poznawania się. Zastosowano technikę obserwacji skategoryzowanej. Studium przypadku zostało uzupełnione swobodną rozmową z poszczególnymi dziećmi. Do przeprowadzenia badań skonstruowano autorskie narzędzie pt. „Arkusz obserwacji integracji grupowej” oraz autorski scenariusz live action role-playing pt. „W Baśniowej Krainie”. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że live action role-playing w pracy z grupą pomagają odpowiednio zbudować jej strukturę i wspierają kształtowanie się pozytywnych relacji w grupie. Larp umożliwia przeżywanie, doświadczenie i poznanie, co z kolei pozwoliło uczestnikom gry zacieśnić istniejące między nimi relacje.
Description: Artykuł dostępny on-line: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/index.php/eetp/article/view/663
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/986
DOI: 10.14632/eetp.2016.11.42.81
ISSN: 1896-2327
2353-7787
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Christ_Od_gier_terenowych_po_larpy.pdf351,94 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons