Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9907
Title: Mikrobiologiczny rozkład kwasu galusowego
Authors: Wojcieszyńska, Danuta
Guzik, Urszula
Jaroszek, Piotr
Keywords: Kwas galusowy; Bakterie; Degradacja
Issue Date: 2009
Citation: Inżynieria i Ochrona Środowiska, 2009, nr 3, s. 173-184
Abstract: Kwas galusowy należy do grupy roślinnych związków zwanych polifenolami. Związek ten występuje w roślinach w postaci wolnej i związanej w estrach. Rozkład GA zachodzi zarówno w tlenowych, jak i beztlenowych warunkach, a główną rolę w jego degradacji od-grywają mikroorganizmy. Kluczowymi enzymami tlenowej degradacji GA są, należące do oksygenaz, dioksygenazy rozszczepiające, katalizujące rozpad pierścienia aromatycznego z udziałem tlenu. Tlenowa degradacja kwasu galusowego u bakterii może zachodzić szlakiem meta, inicjowanym przez dioksygenazę galusanową i 4,5-dioksygenazę protokatechową, lub szlakiem orto, zapoczątkowanym aktywnością 3,4-dioksygenazy protokatechowej. Produk-tami rozkładu GA stwierdzonymi u Pseudomonas putida są pirogronian i szczawiooctan. Rozkład GA z udziałem tlenu powiązany jest również ze szlakiem β-ketoadypinowym kwasu protokatechowego, którego końcowymi produktami są acetylo-CoA i bursztynylo-CoA. Stwierdzono także obecność tlenowej degradacji GA u grzybów. Głównymi związkami przejściowymi beztlenowej degradacji GA są floroglucyna oraz rezorcyna. Kluczowym produktem przejściowym w degradacji kwasu galusowego poprzez floroglucynę jest 3-hydroksy-5-ketoheksanian (HOHN). Rezorcyna, drugi produkt przejś-ciowy beztlenowej degradacji GA, powstaje z floroglucyny i pirogalolu przez dehydroksyla-cję. Związek ten może ulegać następnie redukcji z udziałem reduktazy rezorcynowej lub hydrolizie do kwasu 5-keto-2-heksenowego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9907
ISSN: 1505-3695
2391-7253
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wojcieszynska_Mikrobiologiczny_rozklad_kwasu_galusowego.pdf801,76 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons