Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9927
Tytuł: Martyrologium polskiego duchowieństwa z Zaolzia podczas II wojny światowej
Autor: Bednarski, Damian
Słowa kluczowe: martyrologium duchowieństwa; prześladowanie Kościoła; Zaolzie; II wojna światowa; obóz koncentracyjny; więzienie; martyrology of clergy; persecution of Church; World War II; concentration camp; prison
Data wydania: 2015
Źródło: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, Vol. 48, nr 1 (2015), s. 61-86
Abstrakt: In Martyrology of Polish clergy under German occupation in the years 1939-1945, in the part devoted to the Diocese of Katowice, a group of priests from Zaolzie can be found. The reason for this lies in the fact that in 1938 a fragment of lands beyond the Olza River became a part of the D iocese of K atowice. During the Second World War this territory was marked by severe repressions of Polish Catholic clergy. Many priests were put in concentration camps and prisons; a few of them were murdered; still others died after the release as a result of hard prison experiences. It was their admitting the Polish identity and faithful standing by the Church that condemned them to prison or concentration camps. The list of clergy from Zaolzie is supplemented with a register of the Polish priests persecuted by Germans in the years 1939- 1945.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9927
ISSN: 0137-3447
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Teol)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bednarski_Martyrologium_polskiego_duchowienstwa_z_Zaolzia.pdf978 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons