Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10303
Title: Twórczość samorodna jako wartość
Authors: Czerwińska, Kinga
Keywords: sztuka ludowa; twórczość amatorska; walory estetyczne; walory artystyczne; dziedzictwo narodowe; dziedzictwo lokalne
Issue Date: 2008
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: R. Hołda, G. Odoj (red.), "Człowiek i kultura jako wartość : księga jubileuszowa ofiarowana profesor Irenie Bukowskiej-Floreńskiej" (S. 95-104). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Wartość rozumiana jako najwyższe dobro, coś godnego pożądania, wyznacza cel działań zarówno jednostki, jak i grupy społecznej. Jako wynik wielorakich potrzeb człowieka, jest głównym imperatywem jego zachowań, motywacji do działania, do kształtowania siebie, ale i własnego otoczenia. Kiedy wartość przekracza wymiar indywidualny, nabiera charakteru społecznego, a nawet uniwersalnego, stając się dobrem powszechnym. Tak przyjęte definiowanie wartości jest punktem wyjścia do moich rozważań nad współczesną sztuką ludową oraz twórczością nieprofesjonalną, określaną również mianem amatorskiej czy naiwnej. Oba te zjawiska stanowiły niegdyś odrębne przejawy kultury artystycznej, dzisiaj jednak można pokusić się o wspólną ich interpretację, gdyż tożsamy jest dla nich samorodnie kształtowany proces twórczy2. Poszukując genezy i procesów kształtujących zarówno sztukę ludową, jak i sztukę nieprofesjonalną, odnajdujemy jednaką dla nich, ludzką potrzebę tworzenia i obcowania z pięknem oraz pragnienie doznań duchowych, jakie niesie ten rodzaj aktywności. Pozostałe zaś cechy kształtujące istotę twórczości o której tu mowa, każą analizować je odrębnie. (fragment tekstu)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10303
ISBN: 978-83-226-1827-1
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Czerwinska_Tworczosc_samorodna_jako_wartosc.pdf591,1 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons