Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10365
Title: Auxilium Sociale - Wsparcie Społeczne Nowe czasopismo pedagogiczne
Authors: Górnikowska-Zwolak, Elżbieta
Keywords: Auxilium Sociale; czasopismo
Issue Date: 1997
Citation: Rocznik Pedagogiczny, Vol. 20 (1997), s. 147-148
Abstract: Oficyna wydawnicza „Śląsk” powołała ogólnopolski kwartalnik o charakterze popularnonaukowym. Celem podjętej inicjatywy jest stymulacja wzrostu zainteresowania opinii publicznej problematyką niepełnej niesprawności, barierami społecznymi ograniczającymi szanse udziału ludzi niepełnosprawnych w życiu społecznym, a także sytuacjami trudnymi dla jednostek i grup społecznych, wymagającymi zorganizowanej pomocy (np. wsparcia społecznego dla rodzin bezrobotnych, realizacji potrzeb psychicznych rodziców dzieci upośledzonych, pomocy terapeutycznej skierowanej ku nieletnim agresorom itp.j. Kwartalnik ma na celu ukazanie możliwości podejmowania działań kompensacyjnych na podstawie modeli stworzonych w Polsce oraz na świecie, jak również popularyzację idei samopomocy i propagowanie zasad tworzenia grup wsparcia. Na jego łamach pragniemy prezentować doświadczenia zarówno specjalistów metodycznych, jak również opracowania psychologów, pedagogów, prawników, ekonomistów, pracowników socjalnych itp.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10365
ISSN: 0137-9585
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gornikowska-Zwolak_Auxilium_Sociale.pdf289,24 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons