Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10539
Title: Nowoczesne technologie i internet w służbie organizacji terrorystycznych. Próba analizy socjologicznej
Authors: Wojtasik, Karolina
Szczepański, Marek S.
Keywords: Globalization; Terrorist organizations; The official media of terrorist organizations; Globalizacja; Terroryzm; Organizacje terrorystyczne; Oficjalne media organizacji terrorystycznych
Issue Date: 2017
Citation: Studia Humanistyczne AGH, 2017, t. 16, nr 2, s. 41-50
Abstract: The aim of this article is to analyse how terrorist organizations use new technology and the internet. The empirical references are the AQAP and ISIS organizations. The article addresses the following themes: filming military action by the Chechen troops and functions of such films as well as the typology of films produced by jihadi organizations. Furthermore, the most significant and active media activities of terrorist organizations are described. The article presents a number of reasons why the internet has become such an important tool for terrorists, and what they use it for. Summary fragments are official publications of the three major terrorist organizations. Artykuł dotyczy sposobów używania nowoczesnych technologii i Internetu przez organizacje terrorystyczne. Empirycznymi układami odniesienia są organizacje AQAP oraz ISIS. W artykule poruszono następujące wątki tematyczne: fi lmowanie działań zbrojnych przez czeczeńskie oddziały i funkcje takich fi lmów, przedstawiono typologię fi lmów produkowanych przez organizacje dzihadystyczne. Ponadto opisano najbardziej znaczące i aktywne działania medialne organizacji terrorystycznych, scharakteryzowano media ISIS oraz przedstawiono typologię tych mediów. W artykule przedstawiono szereg powodów, dlaczego Internet stał się tak ważnym narzędziem dla terrorystów, oraz w jakich celach jest przez nich używany. Podsumowaniem są fragmenty ofi cjalnych publikacji trzech znaczących organizacji terrorystycznych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10539
DOI: 10.7494/human.2017.16.2.41
ISSN: 2084-3364
2300-7109
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wojtasik_Nowoczesne_technologie_i_internet_w_sluzbie_organizacji_terrorystycznych.pdf429,13 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons