Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10548
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorWesołowska, Agnieszka-
dc.date.accessioned2019-08-08T09:43:06Z-
dc.date.available2019-08-08T09:43:06Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationKultura i Wartości, 2015, nr 13, s. 73-93pl_PL
dc.identifier.issn2299-7806-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/10548-
dc.description.abstractPhenomenology as a science on transcendental subjectivity has been established through the critical consideration of the idea of cognition. The interpretation of crisis presented in the article is a result of analyses concerning the theoretical and practical- ethical motives in Husserl’s philosophy. From this point of view, phenomenology can be understood as a science striving to consolidate cognition and reveal findings that are relevant to one’s life. In the article we will show that the idea of phenomenology evolves in connection with considerations outlining a horizon of classic philosophical problems: epistemologic, metaphysical and ethical. Fenomenologia jako nauka dotycząca transcendentalnej subiektywności została ugruntowana w związku z krytycznym namysłem nad ideą poznania. W niniejszym artykule rozważania na temat kryzysu zostają przedstawione w rezultacie analiz dotyczących teoretycznego i praktyczno-etycznego motywu myśli Husserla. Z takiego punktu widzenia fenomenologia może być rozumiana jako wiedza umożliwiająca jedność poznania i odsłaniająca rozstrzygnięcia istotne dla życia. W artykule zostaje pokazane, że idea fenomenologii ewoluuje w związku z rozważaniami obejmującymi horyzont klasycznych problemów filozoficznych: epistemologicznych, metafizycznych oraz etycznych.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectFenomenologiapl_PL
dc.subjectKryzys naukpl_PL
dc.subjectPoznaniepl_PL
dc.subjectTranscendentalna redukcjapl_PL
dc.subjectPhenomenologypl_PL
dc.subjectCrisis of sciencepl_PL
dc.subjectTranscendental reductionpl_PL
dc.subjectCognitionpl_PL
dc.titleHusserla ujęcie kryzysu a fenomenologia transcendentalnapl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wesolowska_Husserla_ujecie_kryzysu_a_fenomenologia_transcendentalna.pdf546,14 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons