Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10562
Title: Problemy z wykorzystaniem pracujących jako miernika rozwoju usług (przykład województwa śląskiego)
Authors: Kłosowski, Franciszek
Keywords: Usługi; Pracujący; Mierniki; Województwo śląskie
Issue Date: 2014
Citation: Space-Society-Economy, 2014, nr 13, s. 269-280
Abstract: Celem opracowania jest ukazanie problemów związanych z wykorzystaniem danych o pracujących do badań usług. Zagadnienie to zaprezentowano na przykładzie woje-wództwa śląskiego. Wnioski płynące z opracowania wskazują, że:‒ poszczególne rodzaje danych o pracujących ‒ badania poprzez firmy, BEAL, czy pochodzące z systemu REGON ‒ wykazują znaczące różnice, ‒ brak pełnej kompletności danych o pracujących już na poziomie sekto-rów gospodarczych w ujęciu gmin, ‒ niezależnie od tego, na jakie dane zdecydujemy się w analizach, nie gwarantują one uzyskania poprawnych wyników. Dlatego wydaje się, iż konieczne jest, by GUS podjął działania zmierza-jące do poprawy „jakości” danych o pracujących, w tym szczególnie rozszerzył dane o pracujących w podmiotach zatrudniających do 9 osób. Pewnym rozwiązaniem (bez zwiększania obciążeń statystycznych praco-dawców i kosztów GUS) byłoby powiązanie istniejących już baz groma-dzących podobne dane o pracujących, a odnoszące się do ZUS-u, KRUS-u i Urzędów Skarbowych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10562
DOI: 10.18778/1733-3180.13.14
ISSN: 1733-3180
Appears in Collections:Artykuły (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Klosowski_Problemy_z_wykorzystaniem_pracujacach_jako_miernika_rozwoju_uslug.pdf561,81 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons