Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1085
Tytuł: Socjalizacja prawna — nastawienia wobec prawa a jego skuteczność
Autor: Burdzik, Tomasz
Słowa kluczowe: socjalizacja prawna; skuteczność prawa; cynizm prawny; nastawienie wobec prawa
Data wydania: 2013
Wydawca: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego
Źródło: Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna, Vol. 14 (2013), s. 156-168
Abstrakt: Celem autora jest przedstawienie zagadnienia socjalizacji prawnej — pojęcia z socjologii prawa, odnoszącego się do postaw względem norm, prawa oraz instytucji stosujących prawo. Skuteczność prawa zależy od internalizacji wartości i postaw przez jednostkę w obrębie danej zbiorowości — nastawienie do prawa wpływa na jego realizację, zależną od zapatrywań adresatów norm prawnych, którzy mogą akceptować obowiązujące przepisy bądź je ignorować. Właściwie prowadzona polityka prawna pozwala tak skonstruować normy prawne, by minimalizować koszty wynikające z konieczności podejmowania interwencji w przypadku niezgodności prawa z oczekiwaniami społecznymi.
URI: https://ndownloader.figshare.com/files/1804575
http://hdl.handle.net/20.500.12128/1085
DOI: 10.6084/m9.figshare.985634
ISSN: 2299-7725
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Burdzik_Socjalizacja_prawna_nastawienia_wobec_prawa.pdf276,41 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons