Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10901
Title: Stanowisko Polski wobec zagadnienia jedności i podziału Niemiec w latach 1944-1949
Authors: Stolarczyk, Mieczysław
Keywords: Niemcy 1945-1949; podział Niemiec; stosunki polsko-niemieckie
Issue Date: 1989
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Motywem podstawowym, który determinował w sposób zasadniczy stanowisko Polski wobec kształtu niemieckiej państwowości w całym analizowanym okresie, był wzgląd na całkowite rozwiązanie problemu niemieckiego. Dla kierownictwa państwowego Polski rozwiązanie tego problemu oznaczało wyeliminowanie na stałe groźby agresji i zagrożenia dla interesów narodu polskiego ze strony Niemiec w przyszłości. By cel ten osiągnąć, postulowano zastosowanie szeregu środków tak wewnątrz, jak i na zewnątrz Niemiec. Jedność państwową uznano właśnie za jeden z takich środków. Jednakże nie był to środek najważniejszy, za taki bowiem uważano gruntowną przebudowę ekonomiczną i polityczną Niemiec. Takie stanowisko formułowano, opierając się na programie PPR i PPS (od grudnia 1948 r. - PZPR); przeprowadzona przez te partie klasowa analiza ekspansjonizmu niemieckiego znalazła bowiem swoje odzwierciedlenie w koncepcjach, programach i działaniach polskiej polityki zagranicznej. Uważano, że tylko wyeliminowanie społeczno-ekonomicznych podstaw rodzących niemiecką zaborczość może w przyszłości gwarantować trwałe bezpieczeństwo Polski. Oceniano, że warunkiem realizacji takiej przebudowy ustrojowej jest przywrócenie jedności państwowej Niemiec. Jednolite, scentralizowane Niemcy stwarzałyby bowiem najbardziej dogodne warunki do działalności silnych partii lewicy niemieckiej, które mogłyby odgrywać zasadniczą rolę w wewnętrznej i zagranicznej polityce niemieckiego państwa. Tylko w jednolitych Niemczech Związek Radziecki miałby możliwość wpływania na rozwój wydarzeń w zachodnich strefach okupacyjnych. Współudział Związku Radzieckiego w zarządzaniu całym państwem niemieckim stanowiłby gwarancję, że również w Niemczech Zachodnich zostaną zlikwidowane społeczno-ekonomiczne przesłanki rodzące niemiecką zaborczość. [fragm. tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10901
ISBN: 83-226-0275-8
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stolarczyk_Stanowisko_Polski_wobec_zagadnienia_jednosci_i_podzialu_Niemiec.pdf7,22 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons