Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10979
Title: Wpływ kryzysu gospodarczego na funkcjonowanie systemu politycznego Włoch
Authors: Lorencka, Małgorzata
Keywords: kryzys gospodarczy; Włochy; polityka i gospodarka; historia
Issue Date: 2017
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: T. Kubin, M. Lorencka, M. Myśliwiec, "Wpływ kryzysu gospodarczego na działanie systemu politycznego : analiza przypadku Grecji, Hiszpanii i Włoch" (S. 185-237). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Kryzys gospodarczy 2008 roku dotknął państwo włoskie w mniejszym stopniu niż inne państwa Europy Południowej. Tym niemniej jego skutki wpłynęły w istotny sposób na aktualny proces restrukturyzacji sceny partyjnej, na podjęte stopniowo reformy społeczno‑gospodarcze oraz przygotowanie projektu zmiany konstytucji uchwalonej przez parlament w 2016 roku i na przeprowadzone 4 grudnia 2016 roku referendum konstytucyjne. Włochy, w przeciwieństwie do m.in. Grecji czy Hiszpanii, nie musiały zwracać się o zewnętrzną pomoc finansową, ale w następstwie pogorszenia się sytuacji gospodarczej, reform zarządzania gospodarczego wprowadzonych na poziomie Unii Europejskiej czy spadku w notowaniach agencji ratingowych zostały zmuszone do podjęcia działań antykryzysowych, przeprowadzenia koniecznych reform strukturalnych, mających na celu poprawę konkurencyjności gospodarczej. W 2012 roku została uchwalona zmiana art. 81 konstytucji Włoch, wprowadzając zasadę zrównoważonego budżetu. W sferze politycznej bezpośrednim efektem niewystarczających działań w kierunku sanacji włoskiej gospodarki była dymisja 12 listopada 2011 roku centroprawicowego rządu Silvio Berlusconiego wybranego w wyborach parlamentarnych z 2008 roku, proces rozpadu Ludu Wolności Berlusconiego oraz powołanie bezpartyjnego rządu: gabinetu technokratycznego Mario Montiego. Skutki kryzysu gospodarczego pogłębiały już istniejące niezadowolenie ze stagnacji elit politycznych, przyczyniając się do powstania nowego ugrupowania o nazwie Ruch Pięciu Gwiazd jako wyrazu rozczarowania wobec bipolarnej rywalizacji politycznej i dojścia do władzy nowej generacji polityków z 39‑letnim premierem Matteo Renzim na czele w lutym 2014 roku. Należy zatem przyjąć wstępnie, że kryzys gospodarczy we Włoszech po 2008 roku stał się akceleratorem politycznych przemian, któremu jednak towarzyszyły tradycyjne problemy natury społeczno‑ekonomicznej. [fragm. tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10979
ISBN: 978-83-226-3133-1
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lorencka_Wplyw_kryzysu_gospodarczego_na_funkcjonowanie_systemu_politycznego_Wloch.pdf1,22 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons