Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11002
Title: Założenia badawcze i metodologiczne
Authors: Kubin, Tomasz
Lorencka, Małgorzata
Myśliwiec, Małgorzata
Keywords: polityka i gospodarka; systemy społeczno-gospodarcze; kryzys gospodarczy; Grecja; Hiszpania; Włochy
Issue Date: 2017
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: T. Kubin, M. Lorencka, M. Myśliwiec, "Wpływ kryzysu gospodarczego na działanie systemu politycznego : analiza przypadku Grecji, Hiszpanii i Włoch" (S. 7-22). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Relacje zachodzące pomiędzy polityką a gospodarką mogą być badane w kilku płaszczyznach. Jak wskazuje Grażyna Ulicka, pierwsza dotyczy wspomnianych już zależności między gospodarką a polityką traktowanymi jako odrębne, ale jednocześnie ściśle powiązane i wzajemnie na siebie oddziaływujące sfery życia społecznego. Druga dotyczy również kwestii już sygnalizowanej, czyli relacji pomiędzy podmiotami władzy politycznej a gospodarką w różnych systemach społeczno‑gospodarczych. Najistotniejsze z punktu widzenia tematu prezentowanej książki są dwie jeszcze inne płaszczyzny zależności pomiędzy polityką a gospodarką. Chodzi tutaj o wpływ różnych wskaźników (i dynamiki ich zmian) obrazujących sytuację gospodarczą (i jej zmiany) danego państwa na jego system polityczny, tzn. na stabilność tego systemu oraz zachodzące w nim procesy i zmiany. Wreszcie, można próbować wyjaśniać, w jaki sposób określona polityka gospodarcza i/lub stan gospodarki wpływają na proces polityczny, postrzeganie elit władzy, większości rządzącej. Biorąc pod uwagę temat niniejszej pracy, dobrym przykładem jest dotknięta kryzysem Grecja, której większość mieszkańców jest zdania, że kryzys został wywołany przez międzynarodowe siły po to, aby kontrolować gospodarkę, bogactwo i rząd tego państwa. Coraz więcej Greków było zdania, że dwie największe partie polityczne w Grecji - PASOK i Nowa Demokracja - były kontrolowane przez owe siły międzynarodowe. [fragm. tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11002
ISBN: 978-83-226-3133-1
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kubin_Lorencka_Mysliwiec_Zalozenia_badawcze_i_metodologiczne.pdf579,9 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons