Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11470
Title: Życie i działalność ks. bpa Herberta Bednorza (1908-1989). Szkic biograficzny
Authors: Myszor, Jerzy
Keywords: Herbert Bednorz; biografie
Issue Date: 1989
Citation: "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" T. 22 (1989), s. 15-23
Abstract: "Herbert Bednorz urodził się 22.9.1908 r. w Gliwicach, w rodzinie Józefa i Anny z d. Ruda. Chrzest przyjął 27.9.1908 r. w parafii pw. św. Piotra i Pawła w Gliwicach z rąk wikariusza ks. Pawła Lopatty, a sakrament bierzmowania 10.11.1923 r. w parafii mariackiej w Katowicach. Był drugim dzieckiem spośród siedmiorga rodzeństwa. Rodzice nie byli zamożni. Ojciec był zatrudniony jako ślusarz w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Gliwicach. Przez całe szkolne i studenckie lata Herbert Bednorz borykał się z trudnościami finansowymi, które wystąpiły szczególnie po śmierci ojca w 1925 r. Matkę pożegnał pod koniec okupacji; zmarła 13.9.1944 r. Szkołę powszechną ukończył w Gliwicach, tam też wstąpił do renomowanego państwowego gimnazjum klasycznego. Jednakże po ukończeniu trzeciej klasy gimnazjum, tj. w 1922 r., cała rodzina Bednorzów przeniosła się na stronę polską Górnego Śląska i za-mieszkała w Katowicach, przy ul. św. Pawła nr 6. Powodem wyjazdu z Gliwic było zaangażowanie rodziców Herberta w działalność plebiscytową i powstańczą. Herbert kontynuuje naukę w Gimnazjum im. A. Mickiewicza, mając nauczycieli wielkiego formatu duchowego i intelektualnego. Wśród nich wybijał się szczególnie znawca greki i łaciny, twórca polskiej hetytologii, Rudolf Ranoszek i matematyk Mikołaj Orlicki. Katechetą w szkole był ks. Robert Josiński. W czerwcu 1927 r. zdał egzamin dojrzałości, a następnie złożył podanie o przyjęcie do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11470
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myszor_Zycie_i_dzialalnosc_ks_bp_Herberta_Bednorza.pdf647,48 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons