Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11521
Title: [recenzja] Jared C. Calaway, The Sabbath and the Sanctuary. Access to God in the Letter to the Hebrews and its Priestly Context (WUNT 2/349; Tübingen: Mohr Siebeck 2013)
Authors: Malina, Artur
Keywords: Jared C. Calaway; recenzja
Issue Date: 2019
Citation: "The Biblical Annals" T. 9, nr 4 (2019), s. 761-766
Abstract: "Recenzowana monografia jest znacznie przepracowaną wersją rozprawy doktorskiej przedstawionej w 2010 roku na Columbia University w Nowym Jorku. Promotorem rozprawy był zmarły w 2011 roku Alan F. Segal, którego główne zainteresowania badawcze koncentrowały się jednak na wzajemnych relacjach między tradycjami judaizmu okresu rzymskiego i wczesnego chrześcijaństwa, a nie na problematyce Listu do Hebrajczyków (w recenzowanej książce nie jest cytowana żadna jego praca). Takie ujęcie – zestawiające recepcję oraz reinterpretację tematów i motywów pierwszej części Biblii Hebrajskiej i Biblii Greckiej w dwóch paralelnych nurtach: judaizmu i chrześcijaństwa – wyraża już tytuł rozprawy doktorskiej: Heavenly Sabbath, Heavenly Sanctuary: The Transformation of Priestly Sacred Space and Sacred Time in the “Songs of the Sabbath Sacrifice” and the Epistle to the Hebrews. Oddaje on dobrze pierwotną koncepcję obronionej dysertacji, którą tworzą trzy główne części: pierwsza została poświęcona zbadaniu związków między szabatem a sanktuarium oraz przedstawieniu ich znaczenia w Biblii Hebrajskiej, która jest wspólnym źródłem dla późniejszych nowych ujęć tych związków oraz reinterpretacji ich znaczenia; druga część dysertacji analizuje te nowe ujęcia i ich późniejsze reinterpretacje w judaizmie okresu Drugiej Świątyni, reprezentowane przez Pieśni Ofiary Szabatowej; trzecia bada pod tym samym kątem List do Hebrajczyków." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11521
DOI: 10.31743/biban.4849
ISSN: 2083-2222
2451-2168
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Malina_recenzja_Jared_C_Calaway_The_Sabbath_and_the_Sanctuary.pdf259,81 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons