Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11562
Title: „Ukryta opcja niemiecka” – mniejszość niemiecka i śląska grupa etniczna w przestrzeni publicznej. Studium przypadku
Authors: Muś, Anna
Mazalik, Krystyna
Keywords: dyskryminacja; hate speech; mniejszość niemiecka; Ślązacy
Issue Date: 2019
Citation: "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K. Politologia" Vol. 26, nr 1 (2019), s. 159-177
Abstract: Celem niniejszego artykułu jest zbadanie narzędzi ochrony grup mniejszościowych przed dyskryminacją w przestrzeni publicznej ze względu na pochodzenie etniczne lub narodowe. Jako przykład posłuży studium przypadku określenia „ukryta opcja niemiecka” i jego konsekwencje dla mniejszości niemieckiej i śląskiej grupy etnicznej. Pytanie badawcze zostało ujęte w następujący sposób: jak kształtują się instrumenty ochrony prawnej przed dyskryminującym językiem w przestrzeni publicznej w odniesieniu do grup niedominujących o różnym statusie prawnym? Struktura artykułu obejmuje wprowadzenie do problematyki mniejszości niemieckiej w Polsce oraz śląskiej grupy etnicznej, analizę aktów prawnych oraz kontekstu społeczno-politycznego funkcjonowania obu wymienionych grup w przestrzeni publicznej. Konkluzja artykułu wskazuje, że zarówno mniejszość niemiecka, jak i śląska grupa etniczna w przestrzeni publicznej podlegają różnorakim przejawom dyskryminacji, związanej przede wszystkim z ograniczaniem prawa do kultywowania i manifestowania swej tożsamości. Mimo to istniejące instrumenty prawne nie wystarczają, by zmienić ten stan rzeczy, co więcej – aktualne ich stosowanie jedynie go pogłębia.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11562
DOI: 10.17951/k.2019.26.1.159-177
ISSN: 2300-7567
1428-9512
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mus_Ukryta_opcja_niemiecka_mniejszosc_niemiecka_i_slaska_grupa_etniczna.pdf812,97 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons