Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11687
Title: Long-Term Trends in Conventional Political Participation in the Federal Republic of Germany
Authors: Wajzer, Mateusz
Keywords: Political participation; Conventional actions; Participation trends; Federal Republic of Germany; Partycypacja polityczna; Działania konwencjonalne; Republika Federalna Niemiec; Trendy uczestnictwa
Issue Date: 2019
Citation: Historia i Polityka, 2019, nr 30, s. 37-47
Abstract: The purpose of this study was to identify longterm trends in conventional participation in the Federal Republic of Germany. The time frame for the analysis covered the period between 1946 and 2016. Conventional participation was measured against two variables using regression analysis: the level of participation in elections and the level of membership in political parties. For both variables, statistically significant development trends were identified, which were mainly of a declining nature. The data employed concerned voter turnout in elections to the Bundestag and Landtags, and the development process of membership levels in six major political parties: CDU, SPD, CSU, FDP, Alliance 90/ /The Greens, and the Left/PDS. || Celem badań była identyfikacja długookresowych trendów partycypacji konwencjonalnej w Republice Federalnej Niemiec. Ramy czasowe analiz objęły okres od 1946 do 2016 roku. Partycypacja konwencjonalna była mierzona dwiema zmiennymi: poziomem uczestnictwa wyborczego oraz poziomem członkostwa w partiach politycznych. Zarówno w przypadku pierwszej, jak i drugiej zmiennej wyodrębniono ważne statystycznie tendencje rozwojowe, głównie o charakterze spadkowym. W badaniach użyto analizy regresji. Posłużono się danymi dotyczącymi poziomu frekwencji wyborczej w wyborach do Bundestagu i do landtagów oraz danymi obrazującymi proces kształtowania się poziomu członkostwa w sześciu najistotniejszych partiach politycznych: CDU, SPD, CSU, FDP, Sojuszu 90/Zielonych oraz Lewicy/PDS.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11687
DOI: 10.12775/HiP.2019.034
ISSN: 1899-5160
2391-7652
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wajzer_Long-Term_Trends_in_Conventional_Political_Participation.pdf1,14 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons