Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11931
Title: Niemieckojęzyczne czasopisma wydane na Śląsku do 1945 r. w zbiorach Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Authors: Olszowy, Ewa
Keywords: Biblioteka Teologiczna; czasopisma niemieckojęzyczne
Issue Date: 2006
Citation: Śląskie Studia Historyczno- Teologiczne, 2006, z. 1, s. 178-190
Abstract: Skromną, ale niezwykle interesującą część bogatego, bo liczącego ponad 110 tys. woluminów, księgozbioru Biblioteki Teologicznej stanowią czasopisma niemieckojęzyczne wydane na terenie Śląska w XIX i w pierwszej połowie XX w. Do zapoznania się z tą częścią zbiorów zachęca badaczy przeszłości czas wydawania periodyków. Trzeba pamiętać, że spośród czasopism publikowanych w omawianym okresie tylko nieliczne tytuły regionalne przechowywane są do dziś w kompletach roczników. Periodyki te są niezastąpionym materiałem źródłowym do badań prasoznawczych, służąc pomocą przy wyczerpującym monograficznym opracowywaniu poszczególnych tytułów. Jako wydawnictwa powstałe z rozmaitych inicjatyw, otwierają ponadto szereg możliwości badawczych na polu takich dyscyplin, jak historia Kościoła na Śląsku, historia Śląska, historia literatury, a nawet archeologia. Stanowią także ciekawy materiał badawczy dla bibliologów, a w szczególności dla historyków prasy, bibliotek, w tym księgozbiorów domowych oraz bibliofilów. Na kartach tytułowych zachowały się bowiem znaki własnościowe pozwalające na badania obiegu czasopism w regionie, a szerzej – na badania kultury umysłowej Śląska…].
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11931
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Olszowy_Niemieckojezyczne_czasopisma.pdf847,08 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons