Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11934
Title: Ocena stanu zachowania druków z lat 1601-1700 z kolekcji Biblioteki Fundacji Wiktora hr. Baworowskiego
Authors: Bangrowska, Agnieszka
Maciąg, Tadeusz
Keywords: druki XII w.; Wiktor Baworowski; stan zachowania druków; prints of the 17th century; Viktor Baworowski; condition preservation of prints
Issue Date: 2018
Citation: "Bibliotheca Nostra" nr 4 (2018), s. 126-142
Abstract: W skład zbioru Biblioteki Fundacji Wiktora hr. Baworowskiego w Lwowskiej Bibliotece Naukowej im. W. Stefanyka NAN Ukrainy wchodzą 1641 druki, wydane w latach 1601-1700. Badanie stanu zachowania druków przeprowadzono metodą stanfordzką, która została opracowana na Uniwersytecie Stanforda (USA). Ocenę zbioru poszerzono dodatkowo o ocenę stopnia zakwaszenia papieru, a także oceniono zbiór pod względem mikrobiologicznym i zniszczeń spowodowanych przez owady. Badanie metodą stanfordzką wykazało, że prawie 90% woluminów jest w nienajlepszym stanie zachowania i wymaga ingerencji konserwatorskiej lub introligatorskiej, a spośród nich około 20% już teraz powinno być wyłączone z użytkowania. Badany zbiór nie wymaga odkwaszania. Średnie pH większości badanych książek zawiera się powyżej pH 6. Około 17% zbioru wykazuje w mniejszym lub większym stopniu zniszczenia spowodowane przez wzrost i działanie grzybów pleśniowych, a niemal 25% zbadanego księgozbioru stanowią książki porażone w różnorodnym stopniu przez owady. The Count Victor Baworowski Fundation Library collection in the Lviv National Vasyl Stefanyk Scientific Library of Ukraine (LNSL) includes 1641 prints, issued in the years 1601- 1700. The examination of their preservation condition was carried out using the Stanford method, which was developed at the University of Stanford (USA). The evaluation of the collection was additionally extended by the assessment of the degree of paper acidification. The collection was also studied for microbiology and damage caused by insects. The Stanford method examination showed that almost 90% of the volumes are in a poor preservation condition and require conservation or bookbinding. About 20% prints should already be excluded from use. The examined set does not require deacidification. The average pH of most studied books is above pH 6. About 17% of the collection is more or less damaged by the growth and activity of mold fungi, and almost 25% of the examined collection are books infested to varying degrees by insects.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11934
ISSN: 2084-5464
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bangrowska_Maciag_Ocena_stanu_zachowania_drukow_z_lat_1601-1700_z_kolekcji.pdf1,02 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons