Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12132
Title: Mikropolis w perspektywie badań nad tożsamością przestrzenną i sąsiedztwem
Authors: Bierwiaczonek, Krzysztof
Keywords: Miasto osobiste; Przestrzeń publiczna; Tożsamość przestrzenna; Osiedle mieszkaniowe; Sąsiedztwo; Personal city; Public space; Space identity; Neighborhood; Housing estate
Issue Date: 2018
Citation: Miscellanea Anthropologica et Sociologica, 2018, nr 1, s. 269-286
Abstract: Artykuł stanowi próbę spojrzenia na tożsamość miejską oraz sąsiedztwo w perspektywie koncepcji miasta osobistego. W tekście podkreśla się znaczenie miasta, ale także jego głównych przestrzeni publicznych jako ważnych elementów tworzących tożsamość mieszkańców miast. Wskazuje się także na rolę wspólnych doświadczeń związanych z zamieszkiwaniem na osiedlu mieszkaniowym jako katalizatorów uruchamiających procesy, które umożliwiają wykroczenie poza konwencjonalne lub utajone formy sąsiedztwa. Takie zjawiska z kolei wpływają na możliwość budowania miasta osobistego. || This article attempts to use the concept of a personal city to analyze some aspects of the city’s identity and neighborhood. The significance either the city or public space in the process of creating the identity of the inhabitants is underlined. The article also indicates the role of the inhabitants’ common experiences during living in the housing estates as catalyst for initiating processes, which enable to exceed beyond conventional or hidden forms of neighborhood. Such phenomena in turn affect the possibility of building a personal city.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12132
DOI: 10.26881/maes.2018.1.17
ISSN: 2084-2937
2354-0389
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bierwiaczonek_Mikropolis_w_perspektywie_badan_nad_tozsamoscia_przestrzenna.pdf2,05 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons