Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12163
Title: Literatura – socjologia – humanistyka (o ekonomii politycznej postmodernizmu)
Authors: Łęcki, Krzysztof
Keywords: literatura; socjologia; humanistyka; ekonomia polityczna; literature; sociology; humanities; political economy; postmodernism
Issue Date: 2017
Citation: Rocznik Nauk Społecznych, 2017, t. 9, nr 40, s. 97-108
Abstract: The article proposes to analyze, in the sociological perspective, the collision of the so-called old and new in the literature, but also — more broadly — in the humanities, especially in its literary version. It is also intended, at the same time, to be an introduction to criticism of literary studies and their destructive influence on (academic) interpretations and (to a lesser extent) colloquial reception of literature. The text is an extension of the theoretical concept of the author outlined earlier in the volume Perspektywy socjologii kultury artystycznej (“Perspectives of the sociology of artistic culture”) and detailed in the problem monograph Św. Gombrowicz (“Saint Gombrowicz”). The whole is also referred in this case to the description of the specific character of the broadly understood academic life and scientific creativity of humanists. || Artykuł proponuje analizę, w perspektywie socjologicznej, zderzenia tzw. starego i nowego w literaturze pięknej, ale także – szerzej – w humanistyce, zwłaszcza w jej wersji literaturoznawczej. Jest też w zamierzeniu – jednocześnie i tym samym – wstępem do krytyki mód literaturoznawczych i ich destrukcyjnego wpływu na (akademickie) interpretacje i (w mniejszym stopniu) potoczny odbiór literatury. Szkic jest rozwinięciem koncepcji teoretycznej autora wyłożonej wcześniej w tomie Perspektywy socjologii kultury artystycznej i uszczegółowionej w problemowej monografii Św. Gombrowicz. Całość odniesiona jest w tym przypadku także do opisu specyfiki charakteru szeroko rozumianego życia akademickiego i twórczości naukowej humanistów.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12163
DOI: 10.18290/rns.2017.9.4-4
ISSN: 0137-4176
2544-5812
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lecki_Literatura_socjologia_humanistyka_o_ekonomii_politycznej_postmodernizmu.pdf390,53 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons