Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12294
Title: Diagnoza spektrum autyzmu u osób dorosłych jako biograficzny przełom
Authors: Pawlik, Sabina
Keywords: zaburzenia ze spektrum autyzmu; ASD; dorosłość; badania biograficzne; Autism Spectrum Disorder; adulthood; biographical research
Issue Date: 2019
Citation: Kultura i Edukacja, 2019, nr 1, s. 216-229
Abstract: Prezentowane badania dotyczą nieobecnego w dostatecznym stopniu w literaturze naukowej wątku dorosłych osób z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu. Ich podmiotem uczyniłam osoby szczególne: takie, które swoją diagnozę otrzymały będąc osobami dorosłymi. W centrum mojego badawczego zainteresowania znajdują się ich biografie. Analiza uzyskanych wywiadów narracyjnobiograficznych skoncentrowana jest przede wszystkim na strukturze biograficznej zwanej biograficznym przełomem. W narracjach dorosłych osób ze spektrum autyzmu diagnoza jawi się jak punkt zwrotny w biografii, który wywiera zasadniczy wpływ na życie nosicieli opowieści poprzez zmianę jego biegu i/lub transformację tożsamości. || The research presented regards the issue of adults with diagnosed autism spectrum disorder, the presence of which in the scientific literature has been insufficient so far. For the object of my research I have chosen special people: individuals who were diagnosed with the autism spectrum disorder as adults. Their biographies are the focus of my research interest. In the analysis of the biographical narratives I obtained, my interest is centred primarily on the biographical structure referred to as the biographical breakthrough. In the narratives of adults with autism spectrum disorder, the diagnosis appears as a turning point in their biography, exerting a significant impact on the life of the story protagonists by changing its course and/or transforming their personal identity.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12294
DOI: 10.15804/kie.2019.01.13
ISSN: 1230-266X
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pawlik_Diagnoza_spektrum_autyzmu_u_osob_doroslych.pdf394,29 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons