Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12367
Title: Polska bibliologia i informatologia w polonikach zagranicznych wydanych w latach 2001–2014 w krajach sąsiadujących z Polską. Materiały do bibliografii. Cz. 1: Niemcy, Czechy, Słowacja
Authors: Janczulewicz, Katarzyna
Keywords: bibliologia; informatologia
Issue Date: 2016
Citation: ”Nowa Biblioteka” Nr 3 (2016), s. 137-168
Abstract: "W zestawieniu zarejestrowano publikacje autorów polskich i obcych dotyczące bibliologii polskiej, opublikowane w krajach sąsiadujących z Polską (Czechy, Białoruś, Litwa, Niemcy, Słowacja, Rosja, Ukraina). Ograniczenie zasięgu terytorialnego spisu wynika z założonego celu, jakim jest zamiar zbadania, czy w najbliższym sąsiedztwie naszego kraju ukazywały się publikacje dotyczące polskiej bibliologii, informatologii i bibliotekoznawstwa, a jeśli tak, to jakich poddziedzin dotyczyły. Chronologicznie spis obejmuje publikacje, które ukazały się od 2001 do 2014 r. Zestawienie ma charakter bibliografii pochodnej – opisy bibliograficzne publikacji wybranych ze względu na kryterium treściowe zostały zgromadzone na podstawie źródeł elektronicznych dostępnych online, w tym następujących baz bibliograficznych Biblioteki Narodowej w Warszawie: Polonica zagraniczne, Przewodnik Bibliograficzny oraz Polska Bibliografia Bibliologiczna. Sprawdzone zostały również bibliografie dorobku pracowników poszczególnych uniwersytetów kształcących w tej dziedzinie. W pierwszej części udało się w ten sposób zidentyfikować 162 różnego rodzaju publikacje mieszczące się w zakresie nauk o książce i informacji, wydane w Niemczech, w Czechach i na Słowacji (zatem tyle numerowanych pozycji bibliograficznych liczy spis). Zestawienie bibliograficzne, m.in. z powodu przyjętej metody opracowania – korzystania z innych źródeł pochodnych – nie może być uznane za kompletne, stanowi wstępny etap prac mających na celu zebranie materiałów do bibliografii poloników zagranicznych dotyczących bibliologii i informatologii. Zgromadzony materiał został podzielony na 7 części wedle kryterium terytorialnego (państwa sąsiadujące z Polską), a w ich obrębie zgodnie z układem przyjętym w Polskiej Bibliografii Biblologicznej. W ramach poszczególnych części (krajów) opisy bibliograficzne uporządkowane są w kolejności alfabetycznej wydań. Można zauważyć rosnącą tendencję do przygotowywania wielojęzycznych publikacji, będących najpewniej materiałami pokonferencyjnymi – w każdej części bibliografii publikacje te są najliczniejsze. Zdecydowanie najwięcej dotyczy księgozbiorów polskich na dawnych ziemiach Polski, szczególnie na Kresach Wschodnich. Wyraźnie widoczny jest rozwój piśmiennictwa anglojęzycznego na temat informatologii. Opracowane materiały do bibliografii zawierają także publikacje polskich autorów, którzy w zagranicznych publikacjach przedstawiali stan polskiego bibliotekarstwa oraz zagranicznych księgozbiorów zawierających polskie książki." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12367
ISSN: 1505-4195
2451-2575
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Janczulewicz_Polska_bibliologia_i_informatologia_w_polonikach_zagranicznych.pdf660,18 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons