Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12711
Title: Prawa człowieka jako warunek możliwości wolności moralnej. Próba ontologicznej analizy wolności politycznej
Authors: Pietras, Alicja
Keywords: wolność; wolność negatywna; wolność pozytywna; wolność moralna; wolność polityczna; prawa człowieka; Isaiah Berlin; Nicolai Hartmann; freedom; negative freedom; positive freedom; moral freedom; political freedom; liberty; human rights
Issue Date: 2019
Citation: Kultura i Wartości, Nr 28 (2019), s. 131-164
Abstract: Celem artykułu jest próba własnej ontologicznej analizy pojęcia wolności politycznej z wykorzystaniem rozpoznań i sposobów rozumienia pojęcia wolności (moralnej i politycznej, negatywnej i pozytywnej) na gruncie historii filozofii. Odwołuję się między innymi do trzech znanych koncepcji: 1) Isaiaha Berlina rozróżnienia pomiędzy negatywną i pozytywną wolnością polityczną (positive and negative liberty); 2) Hannah Arendt historycznych analiz związanych z rozróżnieniem między wolnością polityczną i wolnością woli (wolnością moralną); 3) Nicolaia Hartmanna krytyki Kantowskiego sposobu rozumienia wolności jako wolności pozytywnej oraz jego własnych analiz wolności moralnej jako fenomenu duchowego życia człowieka. Na koniec próbuję wykorzystać przeprowadzone analizy do uzasadnienia tezy, że prawa człowieka pierwszej generacji stanowią warunek możliwości wolności moralnej człowieka.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12711
DOI: 10.17951/kw.2019.28.131-164
ISSN: 2299-7806
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pietras_Prawa_czlowieka_jako_warunek_mozliwosci.pdf634,87 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons