Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12962
Title: Kierunki ewolucji europejskiego systemu międzynarodowego w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku
Other Titles: Directions of international system evolution in the first two decades of 21st century
Authors: Stolarczyk, Mieczysław
Keywords: System międzynarodowy; Układ sił
Issue Date: 2018
Citation: "Studia Politicae Universitatis Silesiensis" T. 21 (2018), s. 7-58
Abstract: Celem podjętym w artykule jest wskazanie głównych, według autora, tendencji ewolucji systemu międzynarodowego w Europie w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku. Autor omawia najważniejsze tendencje obserwowane w polityce zagranicznej wybranych krajów, które odgrywają rolę mocarstw międzynarodowych. Analizuje dwustronne i wielostronne relacje tych krajów, ewolucję ich pozycji na arenie międzynarodowej oraz tendencje obserwowane w Unii Europejskiej (UE) i NATO. W swojej analizie autor podkreśla następujące aspekty tendencji w ewolucji europejskiego systemu międzynarodowego: utrzymanie kilku stref bezpieczeństwa; proces rozszerzenia NATO i ewolucja jego funkcji oraz strategii; ewolucja europejskiej mapy politycznej; nasilenie się tendencji dezintegracyjnych w UE (w połączeniu z kilkoma kryzysami); zaostrzenie geopolitycznej rywalizacji krajów na obszarze postradzieckim (głównie na Ukrainie) oraz wzrost pozycji Niemiec i Rosji jako sił międzynarodowych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12962
ISSN: 2353-9747
1895-3492
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stolarczyk_Kierunki_ewolucji_europejskiego_systemu.pdf2,16 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons