Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12974
Title: Kompetencje społeczne i lęk w relacjach interpersonalnych
Authors: Kornaszewska-Polak, Monika
Keywords: Kontakty społeczne; Lęk
Issue Date: 2014
Citation: "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika" Z. 9 (2014), s. 147-158
Abstract: Autorka analizuje problem budowy relacji społecznych, skupiając się na szczegółowej analizie problemu w trzech kategoriach: budowy kontaktów społecznych, problemu lęku w tychże kontaktach oraz wsparcia społecznego. Analiza kontaktów społecznych skupia się na wyszczególnieniu prawidłowości i nieprawidłowości w budowie relacji społecznych. Autorka charakteryzuje tego typu relacje, podkreślając potrzebę przynależności do grupy społecznej, jakość kontaktów społecznych, szczegółowo opisuje czynniki istotne w nawiązywaniu relacji społecznych oraz podkreśla umiejętność ich podtrzymywania i kształtowania. Autorka podkreśla wagę problemu zaburzeń w kontaktach społecznych i wynikającą z nich postawę lękową, opisując kształtowanie się stylu lękowo-ambiwalentnego, zaburzenia lękowe i depresyjne oraz objawy świadczące o postawie lękowej. W artykule zwrócono również uwagę na młodzież jako grupę szczególnie narażoną na doświadczanie zjawisk lękowych. Ostatnia część rozważań została poświęcona wsparciu społecznemu, które zdaniem psychologów najskuteczniej chroni jednostkę ludzką przed pojawieniem się lęku.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12974
ISSN: 1896-4591
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kornaszewska-Polak_Kompetencje_spoleczne_i_lek_w_relacjach_interpersonalnych.pdf319,02 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons